Besluitvormingsproces

De bondsraad is het hoogste besluitvormingsorgaan binnen de Nederlandse Jeu de Boules Bond. Ieder meerderjarig lid van de NJBB kan zich kandidaat stellen voor de bondsraad. 

De leden van de bondsraad (vrijwilligers) worden eens in de drie jaar (met een maximum termijn van 6 jaar) gekozen door de lidverenigingen door middel van een landelijke verkiezing.

Bondsraadleden nemen zonder last of ruggespraak zitting in de bondsraad en besluiten op basis van eigen inzicht en overtuiging. De feitelijk besluitvorming vindt plaats door  bondsraadsleden in de vergaderingen van de bondsraad. 

In de voorjaarsvergadering (mei/juni) wordt teruggekeken op het afgelopen kalenderjaar aan de hand van het jaarverslag en de jaarrekening welke formeel worden vastgesteld. In de najaarsvergadering (november) wordt de begroting en het jaarplan voor het aankomend kalenderjaar besproken en formeel vastgesteld. In beide vergaderingen kunnen daarnaast nog beleidsinhoudelijke onderwerpen of reglementswijzigingen aan bod komen.

Beleidsinhoudelijke onderwerpen die het belang van verenigingen raken of waarin gezamenlijk een nieuwe koers wordt uitgestippeld (bijv. ontwikkeling meerjarenbeleidsplan) doorlopen een specifiek proces. Tijdens één of meerdere ledenbijeenkomsten spreekt het bondsbestuur  met verenigingsbestuurders over voorliggende ideeën. 

Voordat een beleidsinhoudelijk onderwerp definitief klaar is voor besluitvorming in de bondsraad, wordt dit tijdens één of meerdere strategisch overleg(gen) besproken.  

Tijdens een strategisch overleg wisselen het bondsbestuur en de bondsraadsleden met elkaar van gedachte over strategische vraagstukken. Daarnaast wordt het strategisch overleg gebruikt om feedback te vragen op beleidsinhoudelijke onderwerpen die in een later stadium aan de bondsraad worden voorgelegd.