Bondsraad 24 november 2018

De vergadering van de bondsraad op zaterdag 24 november leverde enkele belangrijke besluiten op.

Licentie – en contributiestructuur

De bondsraad besloot unaniem tot wijziging van de bestaande licentie – en contributiestructuur zoals was voorgesteld door het bondsbestuur. De bondsraad vond het voorstel simpeler, eerlijker en sportgerichter. Simpeler, want de vereniging betaalt een bedrag per lid; eerlijker want alle verenigingen dragen eenzelfde bedrag af per lid voor de kosten die gemaakt worden voor de basisondersteuning ; sportgerichter want sporters betalen volgens het principe “you play, you pay.”
De activiteiten van het bondsbestuur en het bondsbureau kunnen worden onderscheiden in direct sportgericht en algemene, ondersteunende activiteiten. De sporters betalen de sportgerichte activiteiten en de verenigingen betalen de algemene activiteiten
In de voorjaarsvergadering van 2019 wordt het contributiebedrag voor 2020 definitief vastgesteld.
Een uitleg van de nieuwe contributievoorstel is te lezen in het bondsblad Petanque 95 van november 2018. 

Jaarplan en begroting 2019

De bondsraad heeft ook het Jaarplan 2019 en de begroting 2019 vastgesteld. In het Jaarplan staan de belangrijkste activiteiten voor het komende jaar en in de begroting is de bijbehorende financiering vermeld. Voorbeelden van deze activiteiten zijn o.a. het opstellen van een visie en beleid m.b.t. ledenwerving en verjonging en het ontwikkelen van een visie op internationale wedstrijdsport

Wijzigingen in reglementen

Verder zijn het Toernooireglement Petanque en het Masters reglement op onderdelen gewijzigd. Een belangrijke wijziging in het TRP is de bepaling dat een voorwaarde voor deelname aan de Nederlandse Kampioenschappen is dat de speler de Nederlandse nationaliteit moet hebben. De achtergrond van deze bepaling is dat alleen spelers met de Nederlandse nationaliteit uitgezonden kunnen worden om namens Nederland deel te nemen aan een EK of WK.