Data ledenraadplegingen 2021 bekend

Data ledenraadplegingen 2021 bekend

Data ledenraadplegingen 2021 bekend

Afgelopen jaar moesten de fysieke ledenraadplegingen door COVID-19 helaas worden geannuleerd. Voor 2021 zijn de data en locaties al bekend. Uiteraard onder voorbehoud voor de op dat moment geldende maatregelen. Het onderwerp wordt in een later stadium bekend, maar schrijf alvast de volgende data in je agenda: 

4 maart 2021:  district Noord – Karmelklooster – Drachten 
10 maart: Midden – Bondsbureau -Nieuwegein 
18 maart: Zuid – StayOkay – Maastricht 
23 maart: Zuidoost – Perron 3 – Rosmalen 
29 maart: Noordwest – StayOkay – Egmond
12 april: Oost StayOkay – Gorssel
19 april: West – HV Quick – Den Haag 
28 april: Zuidwest – Va-Tout – Breda   

Data ledenraadplegingen 2021 bekend

Verkiezing bondsraad: geef je op!

Verkiezing bondsraad: geef je op!

Heb je oog voor én ervaring met strategische vraagstukken, ben je constructief, enthousiast en vind jij het leuk om je steentje bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de petanquesport in Nederland? Stel je dan kandidaat als bondsraadslid!

Verkiezing Bondsraad

In mei 2020 wordt een nieuwe bondsraad geïnstalleerd. De huidige bondsraadsleden kunnen zich nog éénmaal voor een periode van 3 jaar kandidaat stellen. Indien zij besluiten zich opnieuw voor een periode van 3 jaar kandidaat te stellen, draaien zij eveneens mee in het reguliere verkiezingsproces. In de vorige editie van het bondsblad (nr. 97 – juli 2019) is op pagina 22 en 23 een uitgebreid artikel gewijd aan de verkiezing van de bondsraad.

Een bondsraadslid neemt zonder last of ruggespraak zitting in de bondsraad en neemt besluiten op basis van eigen inzicht en overtuiging. Hij/zij handelt in het belang van alle leden. Meerderjarige leden kunnen zich kandidaat stellen. Het is echter
verstandig een kandidatuur te melden bij het verenigingsbestuur, want er kan maximaal 1 lid van een vereniging zitting hebben in de bondsraad. 

verkiezing

Iedere meerderjarige licentiehouder van de NJBB kan zich kandidaat stellen voor de bondsraad. De kandidaatprofielen worden beoordeeld door een onafhankelijke verkiezingscommissie. Na goedkeuring van het profiel wordt de kandidaat op de kandidatenlijst geplaatst. Verenigingen krijgen vervolgens de mogelijkheid op een stem (maximaal 3 per vereniging) uit te brengen op een gewenste kandidaat. Per district wordt de kandidaat met het meeste aantal stemmen als gekozen verklaard. Vervolgens worden achtereenvolgens de kandidaten met landelijk het meeste aantal stemmen als gekozen verklaard, net zolang tot dat het aantal zetels van de bondsraad bezet is.

Interesse?

Leden die zich kandidaat willen stellen, dienen voor 30 november 2019 23.59 uur, het ingevulde format ‘kandidaatstelling bondsraad’ inclusief een duidelijk pasfoto te mailen naar verkiezingscommissie@njbb.nl.

Het ‘functieprofiel bondsraadslid’ is te vinden op de pagina van de bondsraad onder het kopje ‘verwante stukken’ >

Verslag vergadering bondsraad beschikbaar

Verslag vergadering bondsraad beschikbaar

Verslag vergadering bondsraad beschikbaar

Het vastgestelde verslag inclusief besluiten en toezeggingen van de vergadering bondsraad najaar 2018 staat online. De bondsraad is een onderdeel van de besluitvormingscyclus van de NJBB.

De bondsraad
De leden van de bondsraad worden gekozen door de NJBB verenigingen door middel van een landelijke verkiezing, maar nemen zonder last of ruggespraak zitting in de raad en besluiten op basis van eigen inzicht en overtuiging. De verenigingen leveren door middel van de ledenraadpleging en het strategisch beraad een directe invloed op de ontwikkeling van beleidsplannen. De feitelijk besluitvorming vindt plaats door, de door verenigingen gekozen, bondsraadsleden in de bondsraad.

De leden van de bondsraad komen tweemaal per jaar bij elkaar:

  • In de voorjaarsvergadering (meestal mei) wordt teruggekeken op voorgaand jaar, jaarverslag en jaarrekening worden afgestemd en algemene zaken, zoals wijzgingen in reglementen, komen aan bod.
  • De najaarsvergadering (meestal november) staat in het teken van komend jaar. Begroting en jaarplan worden vastgesteld en beleidsinhoudelijke onderwerpen komen aan bod.

Ga naar het verslag van de najaarsvergadering >

Ledenraadplegingen 2019

Ledenraadplegingen 2019

Ledenraadplegingen 2019

In maart en april 2019 worden voor de derde keer de ledenraadplegingen georganiseerd. De ledenraadplegingen zijn een belangrijk onderdeel van de besluitvormingscyclus binnen de NJBB. Dit is namelijk hét moment om met het bondsbestuur in gesprek te gaan en ideeën te delen over onderwerpen die voor verenigingen van belang zijn. De input uit de ledenraadplegingen leidt tot mogelijke beleidsaanpassingen en nieuwe projecten in het jaarplan 2020 die aan de vergadering van de bondsraad op 23 november 2019 worden voorgelegd.

Voor wie?
Voorzitter en bestuurslid van aangesloten verenigingen (max. 2 personen).
Overige genodigden: leden districtsteam en bondsraadsleden.
Overige aanwezigen: afgevaardigden bondsbestuur en bondsbureau.
De genodigden ontvangen in de week van 21 januari een digitale uitnodiging. 

Waar gaan we het over hebben?
In de ledenraadplegingen van 2019 wil het bondsbestuur in gesprek over de manier waarop wij gezamenlijk het sportaanbod (landelijk, nationaal en regionaal) zo optimaal mogelijk kunnen inrichten voor de verschillende groepen spelers binnen de bond.
Hierbij kan gedacht worden aan onderstaande vragen:

  • Welke belemmeringen worden nu ervaren bij de organisatie van competities en toernooien?
  • Wat missen we in het huidige sportaanbod?
  • Is er voor alle type spelers een interessant en evenwichtig sportaanbod?

Op de pagina van de ledenraadplegingen vindt u meer informatie over onder andere data en locaties en hoe genodigden zich kunnen aanmelden >