Verslag vergadering bondsraad beschikbaar

Verslag vergadering bondsraad beschikbaar

Het vastgestelde verslag inclusief besluiten en toezeggingen van de vergadering bondsraad najaar 2018 staat online. De bondsraad is een onderdeel van de besluitvormingscyclus van de NJBB.

De bondsraad
De leden van de bondsraad worden gekozen door de NJBB verenigingen door middel van een landelijke verkiezing, maar nemen zonder last of ruggespraak zitting in de raad en besluiten op basis van eigen inzicht en overtuiging. De verenigingen leveren door middel van de ledenraadpleging en het strategisch beraad een directe invloed op de ontwikkeling van beleidsplannen. De feitelijk besluitvorming vindt plaats door, de door verenigingen gekozen, bondsraadsleden in de bondsraad.

De leden van de bondsraad komen tweemaal per jaar bij elkaar:

  • In de voorjaarsvergadering (meestal mei) wordt teruggekeken op voorgaand jaar, jaarverslag en jaarrekening worden afgestemd en algemene zaken, zoals wijzgingen in reglementen, komen aan bod.
  • De najaarsvergadering (meestal november) staat in het teken van komend jaar. Begroting en jaarplan worden vastgesteld en beleidsinhoudelijke onderwerpen komen aan bod.

Ga naar het verslag van de najaarsvergadering >

Ledenraadplegingen 2019

Ledenraadplegingen 2019

In maart en april 2019 worden voor de derde keer de ledenraadplegingen georganiseerd. De ledenraadplegingen zijn een belangrijk onderdeel van de besluitvormingscyclus binnen de NJBB. Dit is namelijk hét moment om met het bondsbestuur in gesprek te gaan en ideeën te delen over onderwerpen die voor verenigingen van belang zijn. De input uit de ledenraadplegingen leidt tot mogelijke beleidsaanpassingen en nieuwe projecten in het jaarplan 2020 die aan de vergadering van de bondsraad op 23 november 2019 worden voorgelegd.

Voor wie?
Voorzitter en bestuurslid van aangesloten verenigingen (max. 2 personen).
Overige genodigden: leden districtsteam en bondsraadsleden.
Overige aanwezigen: afgevaardigden bondsbestuur en bondsbureau.
De genodigden ontvangen in de week van 21 januari een digitale uitnodiging. 

Waar gaan we het over hebben?
In de ledenraadplegingen van 2019 wil het bondsbestuur in gesprek over de manier waarop wij gezamenlijk het sportaanbod (landelijk, nationaal en regionaal) zo optimaal mogelijk kunnen inrichten voor de verschillende groepen spelers binnen de bond.
Hierbij kan gedacht worden aan onderstaande vragen:

  • Welke belemmeringen worden nu ervaren bij de organisatie van competities en toernooien?
  • Wat missen we in het huidige sportaanbod?
  • Is er voor alle type spelers een interessant en evenwichtig sportaanbod?

Op de pagina van de ledenraadplegingen vindt u meer informatie over onder andere data en locaties en hoe genodigden zich kunnen aanmelden >