Bericht van de voorzitter, mei 2020

Bericht van de voorzitter, mei 2020

Bericht van de voorzitter, mei 2020

 

 

 

 

 

 

 

Beste leden van de NJBB, 

Wat waren we in de week van 11 mei verheugd dat de jeu de boules-sport weer een aanvang mocht nemen. Weliswaar onder duidelijke voorwaarden, die voor onze sport ook goed uitvoerbaar zijn. Wij hebben gehoord dat de meeste verenigingen aan een nieuwe start ook gehoor hebben gegeven en hiermee erg blij zijn. Vanaf deze plaats wil ik iedereen danken voor zijn/haar geduld en het zo goed mogelijk omgaan met de afgekondigde maatregelen tot nu toe. Tevens ben ik u erkentelijk dat u solidair aan de vereniging blijft, er zijn geen opzeggingen binnen gekomen vanwege Corona. Dat is belangrijk om straks weer sterk verder te kunnen gaan en met behoud van een gezonde financiële basis de sport(activiteiten) te ontwikkelen.

Het coronavirus hield ons weken in de ban en had veel impact op ons leven, zowel zakelijk, privé, maatschappelijk als sportief. Helaas is dit nog niet voorbij, voorzichtigheid is geboden, juist met de versoepeling van de maatregelen. Ik verzoek u dan ook met klem om de richtlijnen hierover goed te volgen. Enerzijds voor uw eigen gezondheid en dat van uw dierbaren, maar vooral ook om nieuwe uitbraken te voorkomen.

Het is niet voor niets dat de CEP, de Europese federatie, helaas het besluit genomen heeft alle internationale wedstrijden voor 2020 te cancelen.

Onze contacten met NOC*NSF zijn intensiever dan ooit. Zij hebben ons goed op de hoogte gehouden van hun contacten met het ministerie, en informatie en adviezen gegeven. Afgelopen week hadden we wederom een digitaal overleg, waarin een update werd gegeven. Dit geldt natuurlijk voor alle 78 sportbonden onder de koepel. Het is aan ons om dat zo goed mogelijk te vertalen naar onze eigen leden. Een ding wil ik u hier graag vermelden en dat is dat het bedrag dat wij van NOC*NSF ontvangen met betrekking tot de basisvoet voorlopig niet wordt afgebouwd.

Ondanks de ‘lockdown’ en het feit dat velen van ons wekenlang in quarantaine doorbrachten, heeft het bondsbestuur en bondsbureau niet stilgezeten en de reguliere activiteiten doorgezet. Jammer dat we de ledenraadplegingen na twee bijeenkomsten moesten staken, maar hiervoor in de plaats is een schriftelijke enquête naar jullie toegestuurd. Ook zijn we druk geweest met het afsluiten van 2019 en de bijbehorende jaarrekening en jaarverslag af te ronden en het jaarplan van 2020 verder uit te voeren. Op 6 juni is er een bondsraadvergadering gepland, die waarschijnlijk voor het eerst in de geschiedenis digitaal zal plaatsvinden. We zullen dan overigens in een nieuwe samenstelling van de bondsraad zijn, omdat er in het voorjaar verkiezingen hebben plaats gevonden.

Een paar weken geleden hielden we een webinar (digitale informatie bijeenkomst), waar we de bondsraadsleden informeerden over ons voornemen om de EK 2022, naar Nederland te halen en ons plan van aanpak zowel financieel als organisatorisch te presenteren. We vernamen enthousiaste geluiden. De bondsraad neemt hierover op 6 juni een formeel besluit.

We hebben onze voordracht bij de CEP, de internationale federatie al kenbaar gemaakt en hebben nu nog concurrentie van Spanje. Het wordt spannend! De CEP zal de toekenning van het organiserende land mogelijk medio juli bekend maken.

Ik wens u de komende tijd veel plezier met onze mooie petanquesport. Lekker buiten zijn, het weer zit gelukkig mee! Laten we het maar beschouwen als een tussenjaar om straks weer sterker terug te komen en de voorbereidingen voor 2021 extra goed in te zetten, gevolgd door mooie activiteiten in ons jubileumjaar 2022.

 

Lieke Vogels

Voorzitter

Bericht van de voorzitter, mei 2020

Bericht van de voorzitter

Bericht van de voorzitter

Beste leden van de NJBB,

We zijn samen in een onwerkelijke situatie terecht gekomen en staan met elkaar voor een zware opdracht, die offers van ons vraagt. Deze uitzonderlijke tijd vraagt om ingrijpende maatregelen, waarvoor het kabinet en vele deskundigen haar verantwoordelijkheid nemen en dat ook terecht van ons vraagt.

Waarschijnlijk zal deze spannende en onzekere tijd nog wel even aanhouden en komen er nieuwe maatregelen. Dit zal van dag tot dag worden bekeken en zullen wij ook op de voet volgen, zodat we u kunnen blijven informeren, adviseren en ondersteunen. Wij staan hiervoor dagelijks in contact met de organisaties en instanties die ons daarbij kunnen helpen en onze input en vragen weer verder brengen.

Daarom wil ik u laten weten dat de NJBB organisatie ‘van huis uit’ doorwerkt en bereikbaar is voor uw vragen en uw input graag ontvangt. Kennis en ervaringen delen, creativiteit en samenwerken is nu van het grootste belang. Er is gelukkig veel solidariteit en saamhorigheid en dat is ook hard nodig de komende tijd. Laat ons weten waar u tegen aan loopt. Ook als u creatieve ideeën heeft die anderen ook weer verder kunnen helpen. Want naast dat dit spannende tijden zijn, zijn dit ook verbroederende tijden. De zorg werkt ongekend hard om de getroffenen te verzorgen en velen doen er (beroepsmatig) alles aan om het virus in te dammen. Er gebeurt ontzettend veel, er zijn mooie initiatieven en iedereen probeert daar zijn steentje aan bij te dragen.

In de sportwereld zijn de economische gevolgen immens en dit heeft ook veel impact op onze verenigingen. De maatregelen zijn evenzeer duidelijk en krachtig, om de volksgezondheid te waarborgen en gedupeerden (financieel) een handje te helpen. Op de achtergrond wordt door alle sportbonden hard gewerkt om samen met NOC*NSF een noodfonds voor de sport in te richten. Hierover worden momenteel gesprekken gevoerd met het kabinet.

In onze branche maken wij ons vooral grote zorgen over de gezondheid van onze leden, omdat zij, afgezien van een soms zwakkere gezondheid,  door de hogere leeftijd vrijwel allemaal in de risicogroep vallen. Wij roepen u met klem op om voorzichtig en zorgvuldig te zijn en alle maatregelen onverkort te volgen. Let goed op u zelf en uw naasten.

Natuurlijk beseffen wij dat juist in deze doelgroep de maatschappelijke gevolgen veel impact hebben. Velen van u hebben juist voor de petanquesport gekozen om verbonden te zijn met anderen en mogelijk zelfs eenzaamheid te verminderen. En nu u uw geliefde petanque sport niet kunt uitoefenen heeft u juist behoefte aan ander sociaal contact. Sommige van ons hebben ouders op leeftijd en maken “aan den lijve” mee wat dit betekent. Social distancy, isolement, contact op afstand en eenzaamheid. Een moeilijke situatie, maar de enige manier om samen door deze crisis heen te komen, is door er voor elkaar te zijn en elkaar helpen. Niet voor niks hebben de KNBB (biljartbond) en de NJBB vorige week gezamenlijk het initiatief sportersvoorelkaar.nl gelanceerd.

Wij, en ook u, hadden het zo anders voorgesteld. We waren net gestart met onze ledenraadplegingen door het land, juist om uw wensen en ideeën te horen waarmee we onze sport verder kunnen ontwikkelen, de vereniging en leden beter kunnen verbinden en om onze ambities kenbaar te maken. Graag hadden wij als bestuur en organisatie u persoonlijk ontmoet. Helaas hebben wij deze om moverende en bekende redenen moeten staken. Er wordt momenteel online een vragenlijst opgesteld waarmee we toch de input van u als vereniging met betrekking tot het onderwerp in de ledenraadpleging willen inventariseren. Het zou alsnog heel fijn zijn als u deze vragenlijst wilt invullen.

Wij wensen u in deze moeilijke, onzekere tijd veel sterkte toe, maar ook saamhorigheid en creativiteit. Laten we “dicht bij elkaar” blijven nu we noodzakelijk afstand moeten houden. Wij hopen van harte dat we er samen goed doorheen komen en er wellicht nieuwe positieve omstandigheden ontstaan die we eerder niet voor mogelijk hielden.

Met vriendelijke groet,


Voorzitter

Komend weekend geen NPC en Districtskampioenschappen

Komend weekend geen NPC en Districtskampioenschappen

Komend weekend geen NPC en Districtskampioenschappen

Voor de meest actuele updates over het coronavirus klik je HIER.

 

 

De NJBB heeft kennis genomen van de persconferentie van de Brabantse Veiligheidsregio’s op 10 maart jl., waarbij Brabanders is opgeroepen om ‘zeven dagen sociale onthouding’ in acht te nemen. Het advies hierbij luidde: “Ga even geen nieuwe sociale contacten aan en wees terughoudend met bestaande sociale contacten”. De burgermeesters van de veiligheidsregio’s in Noord-Brabant hebben onder andere evenementen met meer dan 1.000 mensen verboden.

Komend weekend geen NPC wedstrijden en districtskampioenschappen

Naar aanleiding van de ontwikkelingen in Noord-Brabant heeft NOC*NSF op 11 maart alle sportbonden geadviseerd gevolg te geven aan de oproep van de Veiligheidsregio’s. Het bondsbestuur heeft er, gezien de hogere gemiddelde leeftijd en het hoge risicoprofiel van de leden van de verenigingen van de NJBB, bewust voor gekozen om een maatregel te nemen welke verder gaat dan het advies van de Veiligheidsregio’s Noord-Brabant.

Binnen de NJBB is besloten om alle NPC wedstrijden en districtskampioenschappen tot en met maandag 16 maart af te gelasten. Deze maatregel geldt voor alle wedstrijden in het kader van de Nationale Petanque Competitie (NPC) in geheel Nederland​ en de Districtskampioenschappen Tête-à-tête in de districten Zuidwest en Zuid.

Deze maatregel heeft uiteraard gevolgen voor het verdere verloop van de NPC en de organisatie van de districtskampioenschappen. In de loop van maandag 16 maart volgt een bericht waarin wordt aangegeven hoe dit zal worden georganiseerd.

Regionale toernooien

Naast de NPC wedstrijden en de districtskampioenschappen staan er voor komend weekend vier toernooien op de toernooikalender. De organisatie van deze toernooien ligt in handen en is de verantwoordelijkheid van de organiserende verenigingen. Deze verenigingen wordt geadviseerd om een goede afweging te maken over het wel of niet door laten gaan van het toernooi dat zij organiseren.

LET OP: Voor de toernooien die verenigingen zelf organiseren, is het aan te raden de Facebookpagina en/of website van de vereniging in kwestie goed in de gaten te houden. De informatie die zij communiceren is daarin leidend.

In memoriam: Bart Beukers

In memoriam: Bart Beukers

In memoriam: Bart Beukers

Zojuist bereikte ons het droevige bericht dat oud-bestuurslid Bart Beukers afgelopen dinsdag 28 januari 2020 is overleden.

Bart Beukers was van 2005 t/m van 2012 lid van het bondsbestuur. In zijn eerste periode (2005 t/m 2008) heeft Bart zich vooral beziggehouden met het aanpassen van diverse reglementen (statuten, toernooireglementen en tuchtrecht).

Vanaf 2008 vervulde hij de rol van penningmeester.

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met dit verlies.

Voorzitter Lieke Vogels en oud-voorzitter Sjoerd Pieterse spreken op congres Franse bond

Voorzitter Lieke Vogels en oud-voorzitter Sjoerd Pieterse spreken op congres Franse bond

Voorzitter Lieke Vogels en oud-voorzitter Sjoerd Pieterse spreken op congres Franse bond


Oud-voorzitter van de NJBB, Sjoerd Pieterse en zijn opvolger Lieke Vogels zijn op 11 januari 2020 te gast geweest bij de FFPJP, de Franse Jeu de Boules Bond. Het duo werd uitgenodigd om op hun 75ste congres het woord tot hun Franse collega’s te richten en namen die uitnodiging graag aan. Ze verkeerden in goed gezelschap, want ook voorzitter van de CEP, Mike Pegg, was aanwezig. 

De oud-voorzitter heeft een overzicht gegeven van hoe de NJBB een strategie hanteert omtrent de competitiesport en gaf daarnaast uitleg over verschillende projecten die er lopen.

Lieke bedankte op haar beurt de organisatie voor de uitnodiging als kersverse voorzitter en sprak over promotie en innovatie. Maar ook hoe er aandacht wordt gevraagd voor de boulesbars die nu helemaal hip zijn, gekleurde boules en de Boulesbaasapp.

Als gasten hebben Sjoerd en Lieke veel presentaties bij kunnen wonen, net zoals soms wel heftige discussies. Al met al een leerzaam bezoek aan de FFPJP.

Voorzitter gezocht

Voorzitter gezocht

Voorzitter gezocht

*** Vacature ***
VOORZITTER BONDSBESTUUR
EEN VERBINDEND EN MODERNE STRATEEG

Het zal jullie niet ontgaan zijn, het bondsbestuur zoekt een nieuwe voorzitter vanaf november 2019. Het Bondsbestuur opereert als collegiaal bestuur, alle leden van het bestuur zijn gezamenlijk en elk afzonderlijk verantwoordelijk voor het gevoerde beleid. Er is wel sprake van een individueel aandachtsgebied.

PROFIEL
De voorzitter geeft leiding aan de NJBB: aan het bestuur, de vereniging en de directie. Jeu de Boules wordt steeds populairder. De afgelopen jaren lag de focus op de interne organisatie en het op orde krijgen van het huis. Op dit moment staat dat huis en is de focus op groei, verjonging, zichtbaarheid en promotie van de recreatieve en de prestatiesport. De opkomst van bijvoorbeeld boulesbars in grote steden zorgt voor een nieuwe doelgroep die de sport weer anders beleeft. Kortom, de focus is extern, gericht op toegevoegde waarde voor de verschillende doelgroepen.

INTERESSE?
Reageer dan hier >