Ledenbijeenkomsten 2024

Ledenbijeenkomsten 2024

Ledenbijeenkomsten 2024

Jaarlijks wordt er in ieder district een ledenbijeenkomst georganiseerd voor verenigingsbestuurders. Zo hebben de verenigingen structureel de mogelijkheid om een mening te vormen en te ventileren over thema’s die op dat moment spelen. Het is een onmisbare schakel in het democratische besluitvormingsproces. Mede op basis van de input van de leden bij de ledenbijeenkomsten worden beleidsvoorstellen gedaan. De voorstellen worden vervolgens besproken en getoetst door de bondsraadsleden en districtscoördinatoren in het strategisch beraad.

DE KENMERKEN VAN DE LEDENBIJEENKOMSTEN OP EEN RIJ:

  • Structureel leden overleg (1x per jaar per district)
  • Input (meer)jarenbeleid en jaarplan
  • Mening en -oordeelsvorming leden
  • Vertegenwoordiging van verenigingsbestuurders, districtsteams, bondsbestuurders, bondsraadsleden

LEDENBIJEENKOMSTEN 2024

Inloop vanaf 19:00 uur – Start bijeenkomst om 19:30 uur

De ledenbijeenkomsten zijn toegankelijk voor verenigingsbestuurders, leden van het districtsteam en bondsraadsleden. Alle verenigingen hebben een uitnodiging ontvangen om bestuursleden aan te melden voor deze vergadering.

Lid van de bondsraad, iets voor jou?

Lid van de bondsraad, iets voor jou?

Lid van de bondsraad, iets voor jou?

Wil jij je inzetten voor de verdere ontwikkeling van de Petanquesport in Nederland? En doe je dit graag door je op een constructieve en enthousiaste manier bezig te houden met strategische vraagstukken? Stel je dan kandidaat als bondsraadslid!

In verband met invulling onbezette zetels in de huidige bondsraad wordt er een extra tussentijdse verkiezing georganiseerd. Als je wordt verkozen tot bondsraadslid neem je vanaf mei 2024 zitting voor een periode van twee jaar.

Lid van de bondsraad, iets voor jou?

Een goede afspiegeling van de aangesloten verenigingen en de verschillende (typen) verenigingsleden is van belang. Daarom zijn wij op zoek naar een diverse samenstelling van de bondsraad. Uiteraard is de deskundigheid van de bondsraad van belang voor de kwaliteit van besluitvorming.

Een bondsraadslid neemt zonder last of ruggenspraak zitting in de bondsraad. Dit betekent dat bondsraadsleden op basis van eigen inzichten en overtuigingen besluiten nemen en dat hierbij in het belang van alle leden wordt gehandeld.

Er kan per vereniging maximaal één lid zitting nemen in de bondsraad. Daarom is het handig om vooraf je kandidatuur te melden bij het bestuur van je vereniging.

Vanuit de volgende districten zijn er nog zetels beschikbaar in de bondsraad: Noord, Oost, Midden, Noordwest, Zuidoost en Zuid.

Verkiezing

Ieder verenigingslid kan zich kandidaat stellen als bondsraadslid. De onafhankelijke verkiezingscommissie beoordeelt per kandidaat of hij/zij voldoet aan het geschetste functieprofiel voor bondsraadsleden. Na goedkeuring van het profiel wordt de kandidaat op de kandidatenlijst geplaatst.

De kieslijst wordt uiterlijk begin februari gepubliceerd. Verenigingen hebben vervolgens de mogelijkheid om hun stemmen (maximaal drie per vereniging) uit te brengen op de gewenste kandidaten.

In de maand februari vindt de (online) verkiezing plaats. Alle verenigingen krijgen nog een bericht van Webelect, het bedrijf dat de online verkiezing verzorgt.

Interesse?!

Verenigingsleden die zich kandidaat willen stellen, dienen dit voor 22 december 2023 23:59 uur te doen door een ingevuld formulier ‘kandidaatstelling bondsraad’ inclusief een duidelijke pasfoto te mailen naar verkiezingscommissie@njbb.nl.

Het functieprofiel bondsraadslid is te vinden op de pagina van de bondsraad onder het kopje ‘verwante stukken’.

Bondsraad NJBB

Nieuwe districtscoördinator in district oost

Nieuwe districtscoördinator in district oost

Nieuwe districtscoördinator in district oost

Maandag 6 november vond de kalendermeeting plaats in district Oost. Districtscoördinator Ben Kort nam tijdens deze bijeenkomst tevens afscheid van zijn functie als Districtscoördinator van district Oost, een functie die Ben jarenlang heeft ingevuld. Ron Zwiers is benoemd als nieuwe Districtscoördinator van district Oost.

Frans Walvis (Voorzitter van de NJBB) was aanwezig tijdens deze bijeenkomst en bedankte Ben Kort voor al zijn inzet. Naast een boeket bloemen heeft Ben dan ook een Zilveren speld ontvangen.

 

Nieuw bestuur NJBB

Nieuw bestuur NJBB

Nieuw bestuur NJBB

Wij zijn verheugd dat tijdens de bijzondere bondsraadsvergadering van maandag 30 oktober j.l. de bondsraad de volgende nieuwe bestuursleden heeft benoemd:

  • Frans Walvis (voorzitter)
  • Koen Breedveld
  • Michiel Stoop
  • Abdou Najib
  • Charles Gelijn

Samen met Jan Paashuis, huidig bestuurslid, staat er weer een voltallig bestuur.

Dit bestuur zal samen met het bondsbureau en de bondsraad hard aan de slag gaan om bestuurlijke zaken verder op te pakken. Een van de speerpunten is om te zorgen dat de bondsraad uitbreiding gaat krijgen en daarvoor gemotiveerde kandidaten gezocht gaan worden.

Samen bouwen aan de NJBB, vol vertrouwen in elkaar en met elkaar naar de toekomst.

v.l.n.r: Jan Paashuis, Koen Breedveld, Frans Walvis, Charles Gelijn, Abdou Najib, Michiel Stoop

Vacature bestuurslid NJBB

Vacature bestuurslid NJBB

Vacature bestuurslid NJBB

NEDERLANDSE JEU DE BOULES BOND (NJBB)

De Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB) is sinds 1972 de overkoepelende organisatie voor petanque spelend Nederland. Bij de NJBB zijn meer dan 14.000 leden aangesloten die spelen bij ongeveer 170 verenigingen verspreid door heel Nederland. Het bondsbestuur is verantwoordelijk voor de strategie en het beleid van de NJBB en houdt toezicht op de uitvoering van dat beleid door het bureau in samenwerking met de verenigingen. Het bondsbestuur legt verantwoording af aan de bondsraad over het gevoerde beleid, de cijfers en de strategie. Bovendien overlegt het bondsbestuur tijdens ledenbijeenkomsten en het strategisch overleg met de leden over de toekomstige strategie. Het bondsbestuur wordt ondersteund door vijf medewerkers op het bureau, dat samen met acht andere sportbonden gehuisvest is op de Kelvinbaan in Nieuwegein.

FUNCTIE | BESTUURSLID Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden in een bondsbestuur dat opereert als een collegiaal bestuur. Alle leden van het bondsbestuur zijn gezamenlijk en elk afzonderlijk verantwoordelijk voor het gevoerde beleid. Elk bestuurslid heeft een eigen aandachtsgebied, zoals bijvoorbeeld jeugdbeleid of opleidingen. In onderling overleg met de overige bestuursleden, wordt invulling gegeven aan de verdeling van aandachtsgebieden. Het bondsbestuur zal bestaan uit vijf á zes personen (voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuurslid wedstrijdsport en algemeen bestuursleden). De functie van vicevoorzitter wordt door het bondsbestuur onderling toegewezen aan een lid van het bondsbestuur.

PROFIEL Het bestuurslid van de NJBB is een stevige persoonlijkheid die zich kan schikken in het algemene belang maar ook kan overtuigen en verbinden, ook als meningen uiteen lopen. Bij voorkeur heeft u bestuurlijke ervaring opgedaan en heeft u een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Wij zijn op zoek naar een opbouwend kritische teamspeler met uitstekende sociale vaardigheden. U neemt initiatief en bent strategisch sterk, weet wat er leeft binnen een vereniging en heeft of ontwikkelt passie voor onze sport.

U communiceert makkelijk, zowel mondeling als schriftelijk en beheerst het werken met moderne communicatiemiddelen.

Daarnaast bent uzelf baas over uw eigen agenda en heeft u voldoende tijd beschikbaar voor de uitoefening van deze bestuursfunctie.

Wij hechten veel waarde aan diversiteit binnen het bondsbestuur omdat wij de overtuiging hebben dat dit ons als organisatie sterker maakt. Om deze reden verwelkomen wij graag sollicitaties van een ieder die de petanquesport een warm hart toedraagt.

AANBOD Een aantrekkelijke functie en verantwoordelijke rol als lid van het bondsbestuur dat bestaat uit gepassioneerde collega’s waar, naast resultaatgerichtheid, ruimte is voor humor en relativering. U levert een actieve bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de petanquesport in Nederland.  De tijdsinvestering voor de functie bedraagt gemiddeld 4 uur per week, overwegend in de namiddag en avonduren, soms ook in de weekenden. Deze functie is onbezoldigd, waarbij reis- en overige onkosten worden vergoed.

BENOEMING De benoeming geschiedt door de bondsraad en is voor drie jaar, waarna herbenoeming kan plaatsvinden tot een maximum van twaalf aaneengesloten jaren. Het lidmaatschap van het bondsbestuur is niet verenigbaar met een andere bondsfunctie zoals het lidmaatschap van de bondsraad, een landelijke commissie, een landelijke werkgroep of districtsteam.

PROCEDURE De procedure start met een gesprek met de directeur en bestuurslid wedstrijdsport. Na wederzijdse overeenstemming volgt voordracht aan de bondsraad.

INTERESSE? Bent u geïnteresseerd in een functie als bestuurslid van de NJBB? Reageer dan door uw motivatiebrief en c.v. te mailen naar info@njbb.nl ter attentie van het Olaf Melsen (directeur NJBB). Voor inhoudelijke vragen kun u contact opnemen met Olaf Melsen via 030-2020145.

Vacature financieel medewerker