Uitslag verkiezing bondsraad

Uitslag verkiezing bondsraad

Uitslag verkiezing bondsraad

Alle verenigingen konden in februari hun stemmen uitbrengen tijdens de verkiezing voor de bondsraad. Deze verkiezing bepaalt wie de komende jaren zitting zullen nemen in het hoogste orgaan van de landelijke organisatie van de NJBB.

Wat is de bondsraad? De bondsraad is, net als de ledenraadplegingen, een belangrijk onderdeel van de besluitvormingscyclus binnen de NJBB. Tijdens de ledenraadplegingen gaat het bondsbestuur in gesprek met de verenigingsbestuurders. Op basis hiervan worden mogelijk voorstellen opgesteld voor nieuw/aangepast beleid. Uiteindelijk is het aan de leden van de bondsraad om op basis van alle beschikbare informatie te bepalen of het voorgestelde nieuwe beleid wordt aangenomen, aangepast of verworpen.

In totaal brachten 103 verenigingen via WebElect hun stem(men) uit op één of meer van de 26 personen die zich kandidaat hebben gesteld. Voorafgaand aan de verkiezing zijn de kandidaatprofielen beoordeeld en is de kandidatenlijst vastgesteld door de verkiezigingscommissie. Deze verkiezingscommissie bestaat uit drie verenigingsleden en is in 2019 benoemd door de bondsraad.

Na sluiting van de verkiezing heeft de verkiezingscommissie de resultaten ontvangen van WebElect. Op basis van deze resultaten heeft de verkiezingscommissie officieel de uitslag van de verkiezing vastgesteld zoals die hieronder te zien is. Hierbij is rekening gehouden met de afspraken die zijn gemaakt in de statuten en reglementen. Zo kunnen maximaal vier kandidaten afkomstig uit hetzelfde district gekozen worden en mag er niet meer dan één lid van een vereniging zitting nemen in de bondsraad.

Uitslag

In totaal zijn er negentien zetels beschikbaar in de bondsraad. Conform de statuten en reglementen is vastgesteld dat er zeventien kandidaten zijn die direct verkozen zijn tot lid van de bondsraad. Deze zeventien kandidaten (alfabetisch op achternaam gesorteerd) zijn:

Peter Bonarius

Christian Bos

Rob Hulst

Willy van Kilsdonk

Rien van Kinderen

André de Kort

Karel Los

Arthur Meertens

Jur Moorlag

Arend Nijborg

Ed Roelofs

Henny van Schaaijk

Désirée Schalk

Frank Versluis

Ad Wagenaars

Peter van Wermeskerken

Rob van der Zwet

 

Overige twee zetels

Om de bondsraad compleet te maken, dient duidelijk te worden wie de overige twee zetels zullen bezetten. Er zijn drie kandidaten die op basis van de op hun uitgebrachte stemmen in aanmerking komen voor de twee zetels. Deze kandidaten zijn

Riemer Haagsma

Cees Kalis

Tjibbe Steneker

 

In de statuten en reglementen is geen regeling opgenomen hoe in een dergelijk geval wordt bepaald welke kandidaten worden verkozen.

Het bondsbestuur heeft, op advies van de reglementencommissie, besloten om door middel van loting te bepalen welke twee kandidaten alsnog worden verkozen tot lid van de bondsraad. Deze loting zal plaatsvinden tijdens het extra Strategisch Beraad op 21 maart 2020. Zodra de uitkomst van deze loting bekend is, zal dit uiteraard worden gecommuniceerd.

Uitslag verkiezing bondsraad

Verkiezing leden van de Bondsraad NJBB

Verkiezing leden van de Bondsraad NJBB

Op 6 juni 2020 wordt een nieuwe bondsraad voor de komende 3 jaar geïnstalleerd. Daarom is het vanaf maandag 10 februari 09:00 uur tot en met zondag 23 februari 17:00 uur mogelijk om per vereniging 3 stemmen uit te brengen op 1, 2 of 3 verschillende kandidaten.

Voor deze verkiezing ontvangt het secretariaat van elke vereniging een e-mail van WebElect. Dit is het bedrijf dat de online verkiezing organiseert. De mail die het secretariaat van de vereniging ontvangt, is dus geen persoonlijke e-mail maar een mail waarin wordt gevraagd om als bestuur van uw vereniging een stem uit te brengen op één of meerdere kandidaten. Als de vereniging zijn stem bevestigd heeft op het digitale stembiljet, is het daarna niet meer mogelijk om de uitgebrachte stemmen aan te passen.

In totaal zijn er 19 zetels te verdelen. Uiterlijk 6 maart wordt de uitslag van de verkiezing bekend gemaakt en worden de gekozen kandidaten gepubliceerd.

Lieke Vogels nieuwe voorzitter Nederlandse Jeu de Boules Bond

Lieke Vogels nieuwe voorzitter Nederlandse Jeu de Boules Bond

Lieke Vogels nieuwe voorzitter Nederlandse Jeu de Boules Bond

 Lieke Vogels is de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Jeu de Boules BondDe Nederlandse Jeu de Boules Bond heeft een nieuwe voorzitter. Lieke Vogels volgt Sjoerd Pieterse op, die de functie van voorzitter zes jaar bekleedde. Sjoerd werd tijdens de bondsraad van zaterdag 23 november bedankt voor zijn tomeloze inzet en kreeg daarvoor de gouden bondsspeld uitgereikt.

In Lieke Vogels vindt de NJBB een breed georiënteerde vrouw als nieuwe voorzitter. Ze is van huis uit bedrijfskundige, heeft een pedagogische en een marketingachtergrond en heeft veel ervaring in het (mede) leiden van grote brancheverenigingen. Ze is jaren actief geweest in de retail en heeft diverse bestuursfuncties bekleed. Ze heeft affiniteit met sport, is zelf ook actief sporter en speelt graag jeu de boules. 

“Ik wil me enorm gaan inzetten voor de jeu de boules-sport en de missie van de bond uitdragen”, zegt Lieke enthousiast nadat ze door de bondsraad is benoemd. “Niet alleen omdat ik het echt een heel mooie sport vind, maar ook omdat ik het waardevol vind om zoveel mogelijk mensen met jeu de boules in aanraking te brengen. Petanque verdient het om goed gepositioneerd te worden in de sportwereld. Ik wil ook graag een maatschappelijke bijdrage geven. Ik zie daar bij de NJBB mogelijkheden voor.” 

“Het voelt meteen goed hoe ik welkom ben geheten. Prettig voor de enige vrouw in een voorlopig mannenbolwerk. Misschien dat de komende bondsraadsverkiezing daar nog verandering in kan brengen. Enige diversiteit kan helpen de sport en de bond verder te brengen.” 

Wij wensen Lieke heel veel plezier en succes in haar nieuwe functie.

Uitslag verkiezing bondsraad

Verkiezing bondsraad: geef je op!

Verkiezing bondsraad: geef je op!

Heb je oog voor én ervaring met strategische vraagstukken, ben je constructief, enthousiast en vind jij het leuk om je steentje bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de petanquesport in Nederland? Stel je dan kandidaat als bondsraadslid!

Verkiezing Bondsraad

In mei 2020 wordt een nieuwe bondsraad geïnstalleerd. De huidige bondsraadsleden kunnen zich nog éénmaal voor een periode van 3 jaar kandidaat stellen. Indien zij besluiten zich opnieuw voor een periode van 3 jaar kandidaat te stellen, draaien zij eveneens mee in het reguliere verkiezingsproces. In de vorige editie van het bondsblad (nr. 97 – juli 2019) is op pagina 22 en 23 een uitgebreid artikel gewijd aan de verkiezing van de bondsraad.

Een bondsraadslid neemt zonder last of ruggespraak zitting in de bondsraad en neemt besluiten op basis van eigen inzicht en overtuiging. Hij/zij handelt in het belang van alle leden. Meerderjarige leden kunnen zich kandidaat stellen. Het is echter
verstandig een kandidatuur te melden bij het verenigingsbestuur, want er kan maximaal 1 lid van een vereniging zitting hebben in de bondsraad. 

verkiezing

Iedere meerderjarige licentiehouder van de NJBB kan zich kandidaat stellen voor de bondsraad. De kandidaatprofielen worden beoordeeld door een onafhankelijke verkiezingscommissie. Na goedkeuring van het profiel wordt de kandidaat op de kandidatenlijst geplaatst. Verenigingen krijgen vervolgens de mogelijkheid op een stem (maximaal 3 per vereniging) uit te brengen op een gewenste kandidaat. Per district wordt de kandidaat met het meeste aantal stemmen als gekozen verklaard. Vervolgens worden achtereenvolgens de kandidaten met landelijk het meeste aantal stemmen als gekozen verklaard, net zolang tot dat het aantal zetels van de bondsraad bezet is.

Interesse?

Leden die zich kandidaat willen stellen, dienen voor 30 november 2019 23.59 uur, het ingevulde format ‘kandidaatstelling bondsraad’ inclusief een duidelijk pasfoto te mailen naar verkiezingscommissie@njbb.nl.

Het ‘functieprofiel bondsraadslid’ is te vinden op de pagina van de bondsraad onder het kopje ‘verwante stukken’ >