Bondsraad 28 november 2020

Bondsraad 28 november 2020

Bondsraad 28 november 2020

Afgelopen zaterdag 28 november vond de vergadering van de bondsraad plaats. Tijdens de vergadering zijn onder andere de ambities met betrekking tot internationale wedstrijdsport aangenomen.

Ook de notitie met aanbevelingen met betrekking tot de evaluatie van de bondsorganisatie is met enkele kleine aanpassingen aangenomen. Daarnaast zijn het jaarplan 2021 en de begroting 2021 vastgesteld. Verder zijn de leden van de financiële commissie benoemd en is een wijziging in enkele artikelen in het huishoudelijk reglement aangenomen met betrekking tot het opleggen van boetes indien spelers over twee of meer internationale licenties beschikken.

Tot slot werd Ton Roos bedankt voor zijn inzet in het bondsbestuur de afgelopen 7,5 jaar. Voor al zijn verdiensten heeft Ton uit handen van voorzitter Lieke Vogels de gouden bondsspeld ontvangen.

Deze achttien kandidaten zijn gekozen tot bondsraadslid

Deze achttien kandidaten zijn gekozen tot bondsraadslid

Deze achttien kandidaten zijn gekozen tot bondsraadslid

In eerdere nieuwsberichten informeerden wij over de uitslag van de verkiezingen voor de bondsraad. Naar aanleiding hiervan heeft de verkiezingscommissie enkele bezwaren ontvangen. Deze bezwaren hebben ertoe geleid dat de verkiezingscommissie de uitgebrachte stemmen opnieuw heeft bekeken en een nieuwe verkiezingsuitslag heeft vastgesteld. Deze nieuwe verkiezingsuitslag is inmiddels definitief. Dit betekent dat de volgende achttien kandidaten gekozen zijn tot bondsraadslid (alfabetisch op voornaam gesorteerd):

Ad Wagenaars
André de Kort
Arend Nijborg
Arthur Meertens
Cees Kalis
Christian Bos
Désirée Schalk
Ed Roelofs
Frank Versluis
Henny van Schaaijk
Jur Moorlag
Peter Bonarius
Peter van Wermeskerken
Riemer Haagsma
Rien van Kinderen
Rob Hulst
Tjibbe Steneker
Willy van Kilsdonk

De statuten schrijven voor dat, op basis van het huidige aantal aangesloten lidverenigingen, er negentien zetels beschikbaar zijn in de bondsraad. Of de negentiende zetel wordt ingevuld en hoe eventueel wordt bepaald op wat voor manier dit gebeurt, wordt besproken door de bondsraad in de nieuwe samenstelling. Zodra hier meer informatie over bekend is, berichten wij hier uiteraard over.

Bondsraad 28 november 2020

Loting resterende zetels bondsraad verricht

Loting resterende zetels bondsraad verricht

Namens alle verenigingen kon in februari gestemd worden tijdens de verkiezing voor de bondsraad. Deze verkiezing bepaalt wie de komende jaren zitting gaan nemen in het hoogste orgaan van de landelijke organisatie van de NJBB.

In totaal zijn er negentien zetels in de bondsraad. In een nieuwsbericht van 6 maart 2020 is aangegeven welke zeventien kandidaten direct verkozen zijn tot lid van de bondsraad en welke kandidaten in aanmerking komen voor de overige twee zetels. Dit zijn Riemer Haagsma, Cees Kalis en Tjibbe Steneker.

Om de bondsraad compleet te maken, is het nodig dat duidelijk wordt wie de overige twee zetels zullen gaan bezetten. Zoals aangegeven, is besloten om dit te bepalen aan de hand van een loting. De oorspronkelijke bedoeling was om deze loting te laten plaatsvinden tijdens het extra Strategisch Beraad op 21 maart 2020. Deze bijeenkomst is helaas uitgesteld in verband met de maatregelen tegen het coronavirus. Als alternatief is er voor gekozen om de loting door een onafhankelijke derde, te weten de algemeen directeur van Basketball Nederland, te laten uitvoeren. Van deze loting is een opname gemaakt die hier te bekijken is.

De loting heeft bepaald dat Riemer Haagsma en Cees Kalis zitting zullen nemen in de bondsraad. Dit betekent voor Tjibbe Steneker, dat hij helaas niet gekozen is tot lid van de bondsraad.

Bondsraad 28 november 2020

Uitslag verkiezing bondsraad

Uitslag verkiezing bondsraad

Alle verenigingen konden in februari hun stemmen uitbrengen tijdens de verkiezing voor de bondsraad. Deze verkiezing bepaalt wie de komende jaren zitting zullen nemen in het hoogste orgaan van de landelijke organisatie van de NJBB.

Wat is de bondsraad? De bondsraad is, net als de ledenraadplegingen, een belangrijk onderdeel van de besluitvormingscyclus binnen de NJBB. Tijdens de ledenraadplegingen gaat het bondsbestuur in gesprek met de verenigingsbestuurders. Op basis hiervan worden mogelijk voorstellen opgesteld voor nieuw/aangepast beleid. Uiteindelijk is het aan de leden van de bondsraad om op basis van alle beschikbare informatie te bepalen of het voorgestelde nieuwe beleid wordt aangenomen, aangepast of verworpen.

In totaal brachten 103 verenigingen via WebElect hun stem(men) uit op één of meer van de 26 personen die zich kandidaat hebben gesteld. Voorafgaand aan de verkiezing zijn de kandidaatprofielen beoordeeld en is de kandidatenlijst vastgesteld door de verkiezigingscommissie. Deze verkiezingscommissie bestaat uit drie verenigingsleden en is in 2019 benoemd door de bondsraad.

Na sluiting van de verkiezing heeft de verkiezingscommissie de resultaten ontvangen van WebElect. Op basis van deze resultaten heeft de verkiezingscommissie officieel de uitslag van de verkiezing vastgesteld zoals die hieronder te zien is. Hierbij is rekening gehouden met de afspraken die zijn gemaakt in de statuten en reglementen. Zo kunnen maximaal vier kandidaten afkomstig uit hetzelfde district gekozen worden en mag er niet meer dan één lid van een vereniging zitting nemen in de bondsraad.

Uitslag

In totaal zijn er negentien zetels beschikbaar in de bondsraad. Conform de statuten en reglementen is vastgesteld dat er zeventien kandidaten zijn die direct verkozen zijn tot lid van de bondsraad. Deze zeventien kandidaten (alfabetisch op achternaam gesorteerd) zijn:

Peter Bonarius

Christian Bos

Rob Hulst

Willy van Kilsdonk

Rien van Kinderen

André de Kort

Karel Los

Arthur Meertens

Jur Moorlag

Arend Nijborg

Ed Roelofs

Henny van Schaaijk

Désirée Schalk

Frank Versluis

Ad Wagenaars

Peter van Wermeskerken

Rob van der Zwet

 

Overige twee zetels

Om de bondsraad compleet te maken, dient duidelijk te worden wie de overige twee zetels zullen bezetten. Er zijn drie kandidaten die op basis van de op hun uitgebrachte stemmen in aanmerking komen voor de twee zetels. Deze kandidaten zijn

Riemer Haagsma

Cees Kalis

Tjibbe Steneker

 

In de statuten en reglementen is geen regeling opgenomen hoe in een dergelijk geval wordt bepaald welke kandidaten worden verkozen.

Het bondsbestuur heeft, op advies van de reglementencommissie, besloten om door middel van loting te bepalen welke twee kandidaten alsnog worden verkozen tot lid van de bondsraad. Deze loting zal plaatsvinden tijdens het extra Strategisch Beraad op 21 maart 2020. Zodra de uitkomst van deze loting bekend is, zal dit uiteraard worden gecommuniceerd.

Bondsraad 28 november 2020

Verkiezing leden van de Bondsraad NJBB

Verkiezing leden van de Bondsraad NJBB

Op 6 juni 2020 wordt een nieuwe bondsraad voor de komende 3 jaar geïnstalleerd. Daarom is het vanaf maandag 10 februari 09:00 uur tot en met zondag 23 februari 17:00 uur mogelijk om per vereniging 3 stemmen uit te brengen op 1, 2 of 3 verschillende kandidaten.

Voor deze verkiezing ontvangt het secretariaat van elke vereniging een e-mail van WebElect. Dit is het bedrijf dat de online verkiezing organiseert. De mail die het secretariaat van de vereniging ontvangt, is dus geen persoonlijke e-mail maar een mail waarin wordt gevraagd om als bestuur van uw vereniging een stem uit te brengen op één of meerdere kandidaten. Als de vereniging zijn stem bevestigd heeft op het digitale stembiljet, is het daarna niet meer mogelijk om de uitgebrachte stemmen aan te passen.

In totaal zijn er 19 zetels te verdelen. Uiterlijk 6 maart wordt de uitslag van de verkiezing bekend gemaakt en worden de gekozen kandidaten gepubliceerd.

Lieke Vogels nieuwe voorzitter Nederlandse Jeu de Boules Bond

Lieke Vogels nieuwe voorzitter Nederlandse Jeu de Boules Bond

Lieke Vogels nieuwe voorzitter Nederlandse Jeu de Boules Bond

 Lieke Vogels is de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Jeu de Boules BondDe Nederlandse Jeu de Boules Bond heeft een nieuwe voorzitter. Lieke Vogels volgt Sjoerd Pieterse op, die de functie van voorzitter zes jaar bekleedde. Sjoerd werd tijdens de bondsraad van zaterdag 23 november bedankt voor zijn tomeloze inzet en kreeg daarvoor de gouden bondsspeld uitgereikt.

In Lieke Vogels vindt de NJBB een breed georiënteerde vrouw als nieuwe voorzitter. Ze is van huis uit bedrijfskundige, heeft een pedagogische en een marketingachtergrond en heeft veel ervaring in het (mede) leiden van grote brancheverenigingen. Ze is jaren actief geweest in de retail en heeft diverse bestuursfuncties bekleed. Ze heeft affiniteit met sport, is zelf ook actief sporter en speelt graag jeu de boules. 

“Ik wil me enorm gaan inzetten voor de jeu de boules-sport en de missie van de bond uitdragen”, zegt Lieke enthousiast nadat ze door de bondsraad is benoemd. “Niet alleen omdat ik het echt een heel mooie sport vind, maar ook omdat ik het waardevol vind om zoveel mogelijk mensen met jeu de boules in aanraking te brengen. Petanque verdient het om goed gepositioneerd te worden in de sportwereld. Ik wil ook graag een maatschappelijke bijdrage geven. Ik zie daar bij de NJBB mogelijkheden voor.” 

“Het voelt meteen goed hoe ik welkom ben geheten. Prettig voor de enige vrouw in een voorlopig mannenbolwerk. Misschien dat de komende bondsraadsverkiezing daar nog verandering in kan brengen. Enige diversiteit kan helpen de sport en de bond verder te brengen.” 

Wij wensen Lieke heel veel plezier en succes in haar nieuwe functie.