Stel je nu kandidaat als bondsraadlid!

Stel je nu kandidaat als bondsraadlid!

Stel je nu kandidaat als bondsraadlid!

De verkiezingen voor de bondsraad komen er aan; stel je nu nog kandidaat als bondsraadslid!

Komend voorjaar vindt weer de verkiezing plaats voor de bondsraad. Wil jij je inzetten voor de ontwikkeling van de petanquesport in Nederland? En lever jij graag een bijdrage door je op hoofdlijnen bezig te houden met strategische vraagstukken binnen de NJBB? Stel je dan kandidaat als bondsraadslid.

Alle verenigingsleden kunnen zich tot uiterlijk 15 december 2022 23:59uur kandidaat stellen. Dit kan door een ingevuld formulier inclusief een duidelijke pasfoto te mailen naar verkiezingscommissie@njbb.nl.

Wil je hier eerst nog meer over weten over de verkiezing? Lees dan dit nieuwsbericht.

Leden van de verkiezingscommissie zijn benoemd

Om de verkiezing goed te laten verlopen, is een verkiezingscommissie ingesteld die de organisatie van de verkiezing uitoefent. De huidige bondsraad heeft zaterdag 26 november 2022 drie personen benoemd die samen de verkiezingscommissie vormen. De verkiezingscommissie bestaat uit Herman Schreijer, Ad van Helvoort en Guillaume Spiering.

In memoriam: Henny van Schaaijk

In memoriam: Henny van Schaaijk

In memoriam: Henny van Schaaijk

Vorige week ontvingen wij het trieste bericht dat Henny van Schaaijk op maandag 10 oktober 2022 is overleden. Een enorme schok voor ons allemaal. Henny was al een aantal maanden ziek. Uiteindelijk zijn grote complicaties hem fataal geworden.

Henny heeft veel voor de jeu-de-bouleswereld betekend, het was zijn lust en zijn leven. Bovendien was hij een fijn mens. Wij zijn hem als NJBB veel dank verschuldigd en zullen hem erg missen. Hij ontving van de NJBB een tijd geleden de zilveren speld en onlangs werd hij als erelid benoemd van zijn vereniging ”Ça Roule”.

Henny was een rasechte Amsterdammer en heeft bijna 40 jaar geleden samen met zijn vrouw de vereniging “Petanque Club Ça Roule” in Heerhugowaard opgericht. In deze jaren werd de vereniging uitgebouwd tot een hechte club. Hij heeft jaren in het bestuur gezeten, onder andere als penningmeester.

Het bestuur heeft in die periode een nieuw terrein, een kantine en een hal gerealiseerd, wat Henny als zijn levenswerk beschouwde.

Daarna is hij jaren voorzitter geweest en heeft hij ervoor gezorgd dat de vereniging zowel financieel als sportief een stabiele periode heeft doorgemaakt.

De laatste jaren was hij actief als clinic coördinator en wedstrijdleider voor het district.

We verliezen in hem ook een gewaardeerd bondsraadslid met het hart op de goede plaats. De bijdrage voor de bondsraad, waar hij al enige jaren zitting in nam is van grote waarde geweest. Henny was een zeer betrokken persoon en heeft ondanks zijn zware ziekte de finaledag van het EK in Den Bosch bezocht, wat wij enorm hebben gewaardeerd. In een van zijn laatste dagen is hij nog een keer naar zijn eigen club gebracht, een mooi en emotioneel gebaar!

Henny, zeer begaan met zijn familie, laat een vrouw, 2 dochters en 4 kleinkinderen en heel veel goede vrienden, ook in de jeu-de-bouleswereld achter.

Onze zeer gemeende deelneming en medeleven gaat vooral uit naar zijn familie en dierbaren. Ook het bestuur en de leden van de vereniging Petanqueclub Ça Roule te Heerhugowaard, waarvoor hij van grote betekenis is geweest, willen wij oprecht condoleren.

Wij wensen allen veel kracht en sterkte toe bij dit grote verlies.

Namens het bondsbestuur en bondsbureau NJBB

Lieke Vogels

Voorzitter

Bondsraad 28 november 2020

Bondsraad 28 november 2020

Bondsraad 28 november 2020

Afgelopen zaterdag 28 november vond de vergadering van de bondsraad plaats. Tijdens de vergadering zijn onder andere de ambities met betrekking tot internationale wedstrijdsport aangenomen.

Ook de notitie met aanbevelingen met betrekking tot de evaluatie van de bondsorganisatie is met enkele kleine aanpassingen aangenomen. Daarnaast zijn het jaarplan 2021 en de begroting 2021 vastgesteld. Verder zijn de leden van de financiële commissie benoemd en is een wijziging in enkele artikelen in het huishoudelijk reglement aangenomen met betrekking tot het opleggen van boetes indien spelers over twee of meer internationale licenties beschikken.

Tot slot werd Ton Roos bedankt voor zijn inzet in het bondsbestuur de afgelopen 7,5 jaar. Voor al zijn verdiensten heeft Ton uit handen van voorzitter Lieke Vogels de gouden bondsspeld ontvangen.

Najaarsvergadering bondsraad

Deze achttien kandidaten zijn gekozen tot bondsraadslid

Deze achttien kandidaten zijn gekozen tot bondsraadslid

In eerdere nieuwsberichten informeerden wij over de uitslag van de verkiezingen voor de bondsraad. Naar aanleiding hiervan heeft de verkiezingscommissie enkele bezwaren ontvangen. Deze bezwaren hebben ertoe geleid dat de verkiezingscommissie de uitgebrachte stemmen opnieuw heeft bekeken en een nieuwe verkiezingsuitslag heeft vastgesteld. Deze nieuwe verkiezingsuitslag is inmiddels definitief. Dit betekent dat de volgende achttien kandidaten gekozen zijn tot bondsraadslid (alfabetisch op voornaam gesorteerd):

Ad Wagenaars
André de Kort
Arend Nijborg
Arthur Meertens
Cees Kalis
Christian Bos
Désirée Schalk
Ed Roelofs
Frank Versluis
Henny van Schaaijk
Jur Moorlag
Peter Bonarius
Peter van Wermeskerken
Riemer Haagsma
Rien van Kinderen
Rob Hulst
Tjibbe Steneker
Willy van Kilsdonk

De statuten schrijven voor dat, op basis van het huidige aantal aangesloten lidverenigingen, er negentien zetels beschikbaar zijn in de bondsraad. Of de negentiende zetel wordt ingevuld en hoe eventueel wordt bepaald op wat voor manier dit gebeurt, wordt besproken door de bondsraad in de nieuwe samenstelling. Zodra hier meer informatie over bekend is, berichten wij hier uiteraard over.

Bondsraad 28 november 2020

Loting resterende zetels bondsraad verricht

Loting resterende zetels bondsraad verricht

Namens alle verenigingen kon in februari gestemd worden tijdens de verkiezing voor de bondsraad. Deze verkiezing bepaalt wie de komende jaren zitting gaan nemen in het hoogste orgaan van de landelijke organisatie van de NJBB.

In totaal zijn er negentien zetels in de bondsraad. In een nieuwsbericht van 6 maart 2020 is aangegeven welke zeventien kandidaten direct verkozen zijn tot lid van de bondsraad en welke kandidaten in aanmerking komen voor de overige twee zetels. Dit zijn Riemer Haagsma, Cees Kalis en Tjibbe Steneker.

Om de bondsraad compleet te maken, is het nodig dat duidelijk wordt wie de overige twee zetels zullen gaan bezetten. Zoals aangegeven, is besloten om dit te bepalen aan de hand van een loting. De oorspronkelijke bedoeling was om deze loting te laten plaatsvinden tijdens het extra Strategisch Beraad op 21 maart 2020. Deze bijeenkomst is helaas uitgesteld in verband met de maatregelen tegen het coronavirus. Als alternatief is er voor gekozen om de loting door een onafhankelijke derde, te weten de algemeen directeur van Basketball Nederland, te laten uitvoeren. Van deze loting is een opname gemaakt die hier te bekijken is.

De loting heeft bepaald dat Riemer Haagsma en Cees Kalis zitting zullen nemen in de bondsraad. Dit betekent voor Tjibbe Steneker, dat hij helaas niet gekozen is tot lid van de bondsraad.