Een nieuwe contributiestructuur

Op 24 november 2018 kwam de bondsraad bijeen. Een belangrijk onderwerp op de agenda was het voorstel van het bondsbestuur voor de nieuwe contributiestructuur. De bondsraad heeft een besluit genomen. Het voorstel is aangenomen.

In 2013 is de aanzet gegeven voor een ingrijpende vernieuwing van onze bond. Met als koers: de verdere ontwikkeling van petanque als competitiesport. Bondsbestuur en bondsbureau zijn daarop voortvarend aan de slag gegaan met een aantal vernieuwingen. Daarvan zijn inmiddels onder andere gerealiseerd:

 • Een totaal nieuwe en goed lopende nationale competitie (NPC), die tot nu toe elk jaar meer deelnemers kent;
 • Verbeterde opleidingen voor scheidsrechters, wedstrijdleiders en instructeurs;
 • Een nieuwe bondsstructuur met heldere taken en verantwoordelijkheden, waarin de leden eerder en directer bij het beleid betrokken worden.

Nu is dan de verandering van de contributiestructuur aan de beurt, waarvoor de toenmalige bondsraad reeds bij de vaststelling van het meerjarenbeleidsplan 2014-2016 opdracht heeft gegeven. Een breed gedragen behoefte en een lang gekoesterde wens! Immers: de huidige contributiestructuur kent de nodige knelpunten, die ons steeds meer in de weg gingen zitten. Zo is de huidige structuur nodeloos ingewikkeld. De verenigingscontributie in de huidige structuur is bedoeld om de algemene kosten per lid te dekken. De daadwerkelijke kosten per lid zijn echter veel hoger dan de kosten die worden berekend via de verenigingscontributie. Dat enorme verschil wordt nu gecompenseerd door de verkoop van club- en wedstrijd-licenties. Daarnaast sluit de structuur niet goed meer aan bij de wensen en behoeften van veel verenigingen en hun leden, en is er sprake van onduidelijkheden wat wel en niet is toegestaan. Daarmee werkt de huidige structuur eerder belemmerend dan stimulerend op de ingezette koers en de sportbehoefte van veel leden. 

Een eerder voorstel tot wijziging dat in de loop van 2016 is uitgewerkt, is destijds ingetrokken omdat er op dat moment te weinig draagvlak voor was. Vervolgens zijn enkele alternatieve scenario’s uitgewerkt en besproken in de ledenraadplegingen van voorjaar 2018. Deze scenario’s konden evenwel niet rekenen op voldoende steun. Tegelijk werd de roep om een soortgelijk model als dat uit 2016 steeds sterker. Als groot voordeel daarvan werd gezien dat alle leden eenzelfde licentie zouden krijgen om aan alle activiteiten mee te kunnen doen.   

Het bondsbestuur heeft daarop besloten dit model als uitgangspunt te nemen voor een nieuw contributievoorstel.
Dit voorstel is als concept in september 2018 naar alle verenigingen, districtcoördinatoren en bondsraadsleden toegestuurd. De reacties hierop, zijn meegenomen in het uiteindelijke voorstel en waren voor het bestuur aanleiding om door te gaan op de ingeslagen weg. Dit voorstel is door de bondsraad in de vergadering van 24 november 2018 unaniem aangenomen. 

Één licentie

De eerste belangrijke verandering is dat alle leden een en dezelfde licentie krijgen. Het onderscheid tussen C- en W-licentie vervalt. Voor die licentie hoeven de leden niet meer apart te betalen. Alle leden hebben gelijke speelrechten en kunnen altijd en overal gaan spelen waar ze willen. Zo kan een speler die wel wil meedoen aan de competitie maar 14 zaterdagen NPC te intensief vindt, toch een keertje invallen als dat zo uitkomt. Ook leden die het spel nog niet zo goed beheersen, kunnen meedoen aan wedstrijden en toernooien. Dit draagt bij aan de gezamenlijke koers: petanque als competitiesport 

Bondsbijdrage 

De tweede belangrijke verandering is dat alle verenigingen een vast bedrag per lid gaan betalen als bondsbijdrage. De huidige staffelafdracht en licentiekosten komen te vervallen. De bijdrage per lid is derhalve voor alle verenigingen gelijk. Dat is wel zo eerlijk en simpel. De bondsbijdrage is in de vergadering van de bondsraad van mei 2019 definitief vastgesteld voor 2020 op € 22,50. In de nieuwe situatie zullen sommige verenigingen meer, andere minder gaan betalen dan voorheen. Het is aan de verenigingen om te bepalen hoe ze daarmee om willen gaan. Misschien wordt het verschil doorberekend aan de leden, maar misschien zijn er ook andere oplossingen denkbaar, bijvoorbeeld om de prijzen in de kantine iets te verhogen of wat extra inkomsten te genereren uit leuke clubacties. 

De bondsbijdrage per lid, die de verenigingen gaan afdragen, is bestemd voor de financiering van de algemene kosten van de bond. De bond maakt immers de nodige kosten voor de uitvoering van een aantal belangrijke taken. Dat betreft bijvoorbeeld:

 • De verdere ontwikkeling en verbetering van het sportaanbod, zoals NPC en districtscompetities; 
 • De internationale wedstrijdsport en deelname aan EK’s en WK’s;
 • Ontwikkeling en verbetering van de opleidingen;
 • Beleid- en strategieontwikkeling;
 • Belangenbehartiging op nationaal niveau, bijvoorbeeld bij sportkoepel NOC*NSF;
 • Verenigingsdienstverlening, zoals bestuursondersteuning en collectieve verzekeringen;
 • Communicatie, marketing en promotie van de sport petanque;
 • Algemene bedrijfsvoering.

Inschrijfgelden

Naast de bondsbijdrage van de verenigingen, krijgt de bondsorganisatie ook de benodigde inkomsten uit inschrijfgelden. Zoals ook nu al het geval is, betalen de spelers voor hun deelname aan wedstrijden, toernooien en competities inschrijfgelden. Dat is het principe van ‘you play, you pay’.
Dat zal in de nieuwe structuur niet veranderen. Spelers die veel aan wedstrijden meedoen, betalen dus relatief meer voor hun sport dan spelers die dat minder vaak doen. 

Wel zo eerlijk. Hier tegenover staat dat in de nieuwe contributiestructuur wel alle leden overal aan kunnen deelnemen als ze dat willen. Sportgericht dus. Overigens kunnen ook verenigingen de inschrijfgelden van de spelers (deels) voor hun rekening nemen. Bij een aantal verenigingen gebeurt dat ook al. Ook dat is een keuze die de vereniging zelf maakt. 

Besluiten bondsraad

Voorts zijn in de bondsraad nog de volgende besluiten genomen over de nieuwe contributiestructuur, die onderdeel uitmaakten van het bestuursvoorstel.

 • Op dit moment zijn er ongeveer 250 aangemelde spelers die lid zijn van 2 of meer verenigingen aangesloten bij de NJBB. Voor die leden die tevens bij een andere vereniging worden aangemeld, worden aan de tweede (en mogelijk overige) vereniging(en) alleen administratiekosten in rekening gebracht. De extra vereniging(en) worden op de licentie vermeld. Een speler kan overigens in de NPC alleen uitkomen voor de vereniging die op de licentie staat vermeld als eerste vereniging. Een speler kan bij meerdere lidmaatschappen wel kiezen voor welke vereniging hij/zij wil deelnemen aan een mogelijke districtscompetitie. 
 • Het is voor spelers het gehele jaar mogelijk om zich te laten overschrijven naar een andere vereniging. Echter: wanneer een deelnemer aan de NPC of een andere competitie gedurende de lopende competitie wordt overgeschreven, kan hij/zij die competitie niet vervolgen in verband met mogelijke competitievervalsing. 
 • Om de sportbeoefening en het lidmaatschap bij verenigingen voor jeugdleden te stimuleren, zal voor jeugdleden (tot 18 jaar) een korting gelden van 50% op de bondsbijdrage per jeugdlid.
 • De nieuwe contributiestructuur wordt ingevoerd per 1 januari 2020. Het bondsbureau zal het jaar 2019 benutten om allerlei administratieve aanpassingen door te voeren die de overgang naar de nieuwe contributiestructuur soepel laten verlopen. Het is de bedoeling dat er een nieuw digitaal ledenadministratiesysteem wordt aangeschaft. Het bondsbestuur streeft ernaar om alle verenigingen voor 1 september 2019 te informeren over de aanpassingen die dit met zich meebrengt.

simpeler, eerlijker en sportgerichter

De nieuwe contributiestructuur is simpeler, eerlijker en sportgerichter. Dat alles draagt bij aan onze doelstelling: petanque als competitiesport. Zo bouwen we samen verder aan de toekomst van onze sport. Zodat niet alleen wij, maar ook de komende generaties kunnen genieten van een goed georganiseerde, levendige en mooie petanquesport in Nederland.