Corona ondersteuning

De coronacrisis heeft een grote impact op het dagelijks leven. Maar niet alleen daar, ook onze sport kampt met de gevolgen van de anderhalvemetersamenleving waarin we nu leven. Het samen sporten is nu niet of nauwelijks mogelijk. Op deze pagina wordt relevante informatie verzameld, zodat verenigingen hier inspiratie op kunnen doen om tijdens deze periode zo goed mogelijk te kunnen functioneren. Bovendien leer je hier ook bij welke instanties kan worden aangeklopt voor hulp. Voor actuele updates aan de hand van de persconferenties van het kabinet is een andere pagina ingericht. Die vind je door HIER te klikken.

  • Sportspecifiek protocol petanque
  • Verantwoord sporten voor kinderen en jeugd
  • 110 miljoen euro ondersteuning voor sportverenigingen
  • Rabobank Coöperatief Fonds voor verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven
  • De coronachecklist
  • Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS)
  • Veelgestelde vragen
  • Sporters voor elkaar
  • Spoedwetgeving over houden digitale vergaderingen
  • Handreiking Algemene Vergadering in Corona-tijd

Sportspecifiek protocol petanque
NOC*NSF heeft in samenwerking met meerdere sportbonden een algemeen protocol opgesteld. Dit geeft algemene adviezen aan verenigingen om het mogelijk te maken dat er verantwoord wordt gesport. Ook zijn er posters en signings gemaakt voor de verenigingen en accommodatiebeheerders. Het kan zijn dat er wijzigingen worden doorgevoerd in het algemene protocol. Op de website van het NOC*NSF is altijd de meest recente versie te vinden.

In aanvulling op het algemene protocol van NOC*NSF, heeft de NJBB een protocol opgesteld dat specifiek geldt voor petanque. In het sportspecifieke protocol worden nog enkele aanvullende maatregelen geadviseerd. Dit betreft acties en maatregelen die verenigingen nemen om verantwoord onze sport te kunnen beoefenen. Om het sportspecifieke protocol te bekijken klik je hier.

Verantwoord sporten voor kinderen en jeugd
Vanaf woensdag 29 april mogen kinderen tot en met 12 jaar en jeugd 13 tot en met 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging.

Het NOC*NSF, de sportbonden, de VSG de gemeenten en uitvoerende partijen geven richting hoe te handelen en hen aandachtspunten voor nadere uitwerking . Hierbij willen we zoveel mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk bieden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.

Informatie die bij verantwoord sporten voor kinderen en jeugd hoort:

 

110 miljoen euro ondersteuning voor sportverenigingen
Met de heropening van de sport voor de jeugd, stelt het kabinet 110 miljoen euro extra beschikbaar voor sportverenigingen. Ook sportverenigingen zijn financieel geraakt door de maatregelen om het coronavirus in te dammen. Competities zijn vroegtijdig beëindigd en clubhuizen zijn gesloten. De ministerraad heeft er op voorstel van minister Van Rijn voor Medische Zorg mee ingestemd de clubs te hulp te schieten zodat zij de jeugd goed kunnen opvangen en de unieke Nederlandse infrastructuur behouden blijft. Met de insteek dat sportverenigingen straks hun deuren weer voor alle Nederlanders kunnen openen.

De 110 miljoen euro extra voor de sportsector is opgedeeld in twee delen. In de eerste plaats gaat er 90 miljoen euro naar sportverenigingen door de huur kwijt te schelden over de periode 1 maart tot 1 juni 2020. Voor veel sportverenigingen is de huur de grootste kostenpost op de begroting. Met deze maatregel worden ruim 11.000 sportverenigingen ondersteund. Ten tweede gaat er 20 miljoen euro naar sportverenigingen met een eigen accommodatie. Deze verenigingen worden geconfronteerd met omzetverlies en doorlopende lasten en komen vaak niet in aanmerking voor de rijksbrede regelingen. Per sportvereniging gaat het om een eenmalige tegemoetkoming van maximaal 2500 euro. Zo kunnen verenigingen trainingen voor de jeugd hervatten en activiteiten opzetten voor niet-leden. Met de 110 miljoen euro komt het kabinet tegemoet aan de hoogste nood van sportverenigingen. De clubs beschikken niet over grote reserves en er wordt juist nu extra inspanning gevraagd van hen.

Het Mulier Instituut is gevraagd om de effecten die de coronacrisis heeft op de gehele sportsector in kaart te brengen. Aan de hand van de uitkomsten kijkt het kabinet in hoeverre aanvullende steun nodig is.

Rabobank Coöperatief Fonds voor verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven
De coronacrisis raakt onze samenleving als geheel maar ook verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven. Rabobank wil in deze bijzondere en hectische tijd hulp bieden via het Rabobank Coöperatief Fonds voor verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven.

Verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven kunnen via het digitale aanvraagformulier onder aan de pagina een aanvraag indienen voor een beroep op het Fonds. De aanvrager beargumenteert concreet waardoor zij in continuïteitsproblemen dreigt te komen, bijvoorbeeld door het wegvallen van een belangrijk event of activiteit inclusief een eenvoudige berekening van de financiële consequenties. Tevens kan een aanvraag worden ingediend door voorgenoemde partijen voor een project of activiteit dat direct gerelateerd is aan de gevolgen van de coronacrisis.

Uitgezonderd zijn zaken als contributie-inkomsten, reguliere horeca-omzet, financiële tegenvallers die samenhangen met de normale bedrijfsvoering c.q. exploitatiekosten of als je als vereniging of stichting een beroep kunt doen op (onderdelen van) het pakket aan overheidsmaatregelen.

Klik hier voor de voorwaarden en om een aanvraag in te dienen

De coronachecklist
Corona heeft veel gevolgen voor sportverenigingen. Maar waar moet je als club dan aan denken? Deze checklist brengt alle aandachtspunten in kaart en helpt je op weg.

Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS)
Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de overheidsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Lijdt u schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt u via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen.

Ondernemers zijn vrij in het doel van besteding. De regeling staat open voor een specifieke groep ondernemers. Maak alleen gebruik van de regeling als u deze echt nodig heeft.

De tegemoetkoming is voor die ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling: de code geeft aan wat de hoofdactiviteit van een bedrijf is. De SBI-code bestaat uit 4 of 5 cijfers. Uw bedrijf moet op 15 maart 2020 met deze hoofdactiviteit ingeschreven staan in het Handelsregister van KVK. U kunt de SBI-code niet met terugwerkende kracht wijzigen om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming.

Klik hier voor meer info

Veelgestelde vragen

Sinds de vaststelling van besmettingen in Nederland, geeft het RIVM met regelmaat updates en adviezen. We raden iedereen aan deze adviezen goed in de gaten te houden en op te volgen, ook als het om wedstrijden of andere gerelateerde activiteiten gaat. Op de website van het RIVM vind je de laatste informatie. Bekijk ook de veelgestelde vragen over corona en sport op Rijksoverheid.nl

Bij NOC*NSF komen veel vragen binnen, daarom hebben zij een lijst met veelgestelde vragen opgesteld, opgedeeld in vier categorieën: algemene vragen, vragen van sportclubs, van sporters en van sportbonden. Deze lijst met veelgestelde vragen vind je door hier te klikken.

Voor juridische vragen van sportbonden en sportclubs hebben ze een aparte Q&A Juridisch opgesteld.

Sporters voor elkaar
Mis jij de sociale contacten op de vereniging en/of club ook zo? Meld je dan aan om in contact te komen met anderen die ook thuis zitten en hun sport niet kunnen beoefenen!

Alle wedstrijden en competities liggen stil. Dit betekent nogal wat voor al die mensen die wekelijks betrokken en actief zijn. Niet alleen de spelers en locaties zelf, maar ook de duizenden vrijwilligers hebben nu even geen mogelijkheid om hun zo geliefde hobby uit te oefenen.

Gevolg daarvan is dat de vele tienduizenden spelers niet meer hun wekelijkse ontmoeting met hun vrienden en sportmaten hebben en veel minder contact hebben met soortgenoten. Sociaal isolement en eenzaamheid dreigt te ontstaan.

De KNBB (Koninklijke Nederlandse Biljartbond) en NJBB (Nederlandse Jeu de Boules Bond) slaan de handen ineen om sporters die nu thuis zitten in contact met elkaar te brengen. 

Spoedwetgeving over houden digitale vergaderingen
Door de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus is het voor verenigingen niet mogelijk om ledenvergaderingen (ALV) te organiseren zoals zij gewend zijn. Om het voor verenigingen toch mogelijk te maken om met de leden te vergaderen, is een tijdelijke spoedwet goedgekeurd door de Eerste Kamer. Deze spoedwet regelt dat digitale besluitvorming mogelijk en rechtsgeldig is. Dit betekent bijvoorbeeld dat de ALV in een digitale omgeving kan gaan plaatsvinden.

De spoedwet geldt met terugwerkende kracht vanaf 16 maart en vervalt op 1 september 2020. Er is een mogelijkheid opgenomen om deze telkens met twee maanden te verlengen.

Het bestuur van de vereniging kan nu bepalen om een algemene vergadering te houden die uitsluitend via livestream (audio of video) te volgen is. Ook kan het bestuur de termijn voor het houden van een algemene vergadering en de termijn voor het opmaken van de jaarrekening uitstellen.

Om goed en volledig gebruik te maken van deze mogelijkheid, is het belangrijk om een aantal stappen te doorlopen voor, tijdens en na de vergadering. Deze stappen en bijbehorende tips kun je HIER vinden.

Handreiking Algemene Vergadering in Corona-tijd
Juist in deze periode, terwijl de Corona crisis ons beperkt in fysieke ontmoetingen, hebben de meeste sportverenigingen en een Algemene Vergadering gepland. Deze kon/kan niet op normale wijze doorgaan en het was de vraag hoe je hier het beste mee om kon gaan. Inmiddels is duidelijk geworden dat er al veel mogelijk is, zeker nu onlangs de tijdelijke Corona-spoedwet is goedgekeurd. Deze tijdelijke Corona-spoedwet is voor het merendeel van de artikelen met terugwerkende kracht ingegaan op 16 maart jl. (waaronder ook die voor de algemene vergadering verenigingen). Voor de paragrafen 1, 6, 10 en 11 en de artikelen 15 en 22 is de tijdelijke wet ingegaan op 24 april 2020. De tijdelijk wet vervalt op 1 september 2020. In de wet is de mogelijkheid opgenomen om deze termijn telkens met twee maanden te verlengen. Dit advies is aangepast op basis van deze Corona-spoedwet.

Aangepaste openingstijden bondsbureau

Aangepaste openingstijden bondsbureau

De komende maanden is het bondsbureau op bepaalde dagen niet bereikbaar. In het (telkens bijgewerkte) overzicht hieronder lees je wanneer het bondsbureau is gesloten en wat de eerstvolgende mogelijkheid is om telefonisch contact op te nemen. Maandag 1 juni 2020 -...

Lees meer
Bericht van de voorzitter, mei 2020

Bericht van de voorzitter, mei 2020

              Beste leden van de NJBB,  Wat waren we in de week van 11 mei verheugd dat de jeu de boules-sport weer een aanvang mocht nemen. Weliswaar onder duidelijke voorwaarden, die voor onze sport ook goed uitvoerbaar zijn. Wij...

Lees meer
Protocol verantwoord sporten petanque

Protocol verantwoord sporten petanque

Vanaf maandag 11 mei mogen petanque verenigingen weer leden boven de 18 jaar verwelkomen. Om dit in goede banen te leiden, zijn er verschillende protocollen en checklists opgesteld die van belang zijn bij het openen van de toegangspoorten. NOC*NSF heeft in...

Lees meer