Corona ondersteuning

De coronacrisis heeft een grote impact op het dagelijks leven. Maar niet alleen daar, ook onze sport kampt met de gevolgen van de anderhalvemetersamenleving waarin we nu leven. Het samen sporten is nu niet of nauwelijks mogelijk. Op deze pagina wordt relevante informatie verzameld, zodat verenigingen hier inspiratie op kunnen doen om tijdens deze periode zo goed mogelijk te kunnen functioneren. Bovendien leer je hier ook bij welke instanties kan worden aangeklopt voor hulp. Voor actuele updates aan de hand van de persconferenties van het kabinet is een andere pagina ingericht. Die vind je door HIER te klikken.

 • Overzicht financiële regelingen
 • Aangepast sportspecifiek protocol petanque en handreiking crowdmanagement
 • Verlenging wet digitale ALV en extra info TASO en TVS
 • Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO) uitgebreid.
 • Nieuwe tegemoetkomingsregeling: Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TVS)
 • Checklist opstarten vereniging
 • Verantwoord sporten voor kinderen en jeugd
 • 110 miljoen euro ondersteuning voor sportverenigingen
 • Rabobank Coöperatief Fonds voor verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven
 • De coronachecklist
 • Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS)
 • Veelgestelde vragen
 • Sporters voor elkaar
 • Spoedwetgeving over houden digitale vergaderingen
 • Handreiking Algemene Vergadering in Corona-tijd

Update 20 november

Het kabinet heeft dinsdag 17 november bevestigd dat de extra maatregelen van de afgelopen twee weken vervallen, vanaf donderdag 19 november. Dat betekent dat de maatregelen zoals bekend gemaakt op 13 oktober weer gaan gelden, sportkantines blijven gesloten, amateursportwedstrijden zijn verboden en de maximale groepsgrootte is vier personen.

In aanvulling op het algemene protocol van NOC*NSF, heeft de NJBB een specifiek protocol opgesteld met enkele aanvullende adviezen voor de petanquesport. Dit betreft acties en maatregelen die verenigingen nemen om verantwoord onze sport te kunnen beoefenen. Het sport specifieke protocol is te vinden op de laatste 2 pagina’s van dit document. Klik hier om de veelgestelde vragen te bekijken. 

Update 12 november
Er zijn door de overheid allerlei regelingen beschikbaar gesteld waardoor sportverenigingen steun kunnen krijgen. Op die manier kunnen de financiële gevolgen van de coronamaatregelen worden opgevangen. Het is voor te stellen dat verenigingen door de bomen het bos niet meer zien. Daarom heeft NOC*NSF een pagina aangemaakt waarop te zien is welke actuele regelingen actief zijn en welke regelingen binnenkort worden geopend.

Klik hier om naar de website van NOC*NSF te gaan en een overzicht te zien van alle regelingen.

Update 1 oktober
Aan de hand van de persconferentie die het kabinet hield op maandag 28 september zijn er een aantal aanscherpingen gedaan in het sportprotocol. Ook het sportspecifieke protocol voor petanque kent enkele aanpassingen. Daarnaast is er ook een update gedaan van de veelgestelde vragen.

Nieuwe maatregelen leiden tot veel praktische vragen en met collega-sportbonden en NOC*NSF zoeken we uit hoe de uitwerking in de praktijk is. Donderdag 1 oktober zijn een aantal onduidelijkheden verder opgelost, onder anderen over verblijven in de “gesloten” sportkantine, zijn teamleden die klaar zijn met hun wedstrijd wel/niet publiek, enzovoorts. De nieuwe vragen en antwoorden zijn te vinden in het deel FAQ maatregelen per 29 september 18.00 uur .

Klik hier om naar het bijgewerkte Protocol verantwoord sporten te gaan.

Dringend advies tot dragen mondkapjes in publieke binnenruimte
Woensdagmiddag 30 september heeft minister-president Rutte namens het kabinet en een groot deel van de 2e Kamer het dringende advies gegeven in publieke binnenruimtes mondkapjes te dragen. Later kwam daar via de site van de Rijksoverheid nadere toelichting op. Klik hier.

Het kabinet geeft aan uiterlijk vrijdag namiddag met de bijzonderheden te komen. Wij zijn aan het nagaan of dit advies ook sportaccommodaties betreft en hoe er daar dan het beste mee opgegaan kan worden. Zodra er meer bekend is zullen wij onze informatie op de website aanpassen.

Ventilatierichtlijnen
Vanuit veel sporten komen er vragen met betrekking tot specifieke ventilatierichtlijnen. Vanuit de sport/NJBB verwijzen we naar de richtlijnen van het RIVM. Deze keuze kun je ook terugvinden in het Protocol verantwoord sporten. Bijgaande link staat dus ook in het protocol. Klik hier voor de link naar de site van het RIVM.

Spoedwetgeving digitale ALV verlengd tot 1 december
De spoedwetgeving die regelt dat de ledenvergadering digitaal kan plaats vinden is verlengd tot 1 december. Zie de berichtgeving in het staatsblad . Daarnaast wordt deze wet automatisch met twee maanden verlengd tot nader order, “verlengd, tenzij”: minimaal twee maanden voor een volgende vervaldatum moet het eventueel opheffen van deze wet opgezegd worden. Dit geeft zekerheid voor alle betrokken partijen.

Meer informatie over de wijze waarop de digitale ALV georganiseerd kan worden, vind je op nocnsf.nl in het corona-dossier: advies over organiseren algemene vergadering tijdens de corona-crisis. 

 

 

Sportspecifiek protocol petanque
NOC*NSF heeft in samenwerking met meerdere sportbonden een algemeen protocol opgesteld. Dit geeft algemene adviezen aan verenigingen om het mogelijk te maken dat er verantwoord wordt gesport. Ook zijn er posters en signings gemaakt voor de verenigingen en accommodatiebeheerders. Het kan zijn dat er wijzigingen worden doorgevoerd in het algemene protocol. Op de website van het NOC*NSF is altijd de meest recente versie te vinden.

In aanvulling op het algemene protocol van het NOC*NSF, heeft de NJBB een protocol opgesteld (en op 26 juni aangepast aan de hand van de actualiteiten) dat specifiek geldt voor petanque. In het sportspecifieke protocol worden nog enkele aanvullende maatregelen geadviseerd. Dit betreft acties en maatregelen die verenigingen nemen om verantwoord onze sport te kunnen beoefenen. Om het sportspecifieke protocol te bekijken klik je hier.

Het woord registeren is bijvoorbeeld aangepast naar reserveren. Dit is verplicht wanneer je 100 en 250 toeschouwers verwacht op de sportaccommodatie. Het reserveren is bedoeld om de toestroom van grote groepen te beperken en in de hand te houden. In de aangepaste handreiking crowdmanagement is dit nog verder uitgelegd op pagina 9-12. 

Om sportverenigingen te helpen zijn er op basis van het nieuwe sportprotocol voorlichtingsmaterialen ontwikkeld om weer veilig samen te sporten. Denk hierbij aan posters met richtlijnen voor op de sportaccommodatie en de sportkantine/clubhuis. Deze zijn zowel te downloaden voor online als print. Er is ook een set informatieborden beschikbaar waarmee clubs hun accommodatie van routing en van informatie op specifieke plekken kunnen voorzien.

Download alles hier

Verlenging tijdelijke wet digitale ALV en extra info TASO en TVS

Verlenging tijdelijke wet digitale ALV
De tijdelijk wet die het mogelijk maakt om de ALV digitaal te faciliteren is onlangs verlengd tot 1 oktober. Het uitgangspunt is dat deze verlenging zolang de Coronasituatie niet verandert steeds met een maand verlengd gaat worden. Het is dus zaak om de berichtgeving op dat gebied in  de gaten te houden.

TASO en TVS
De Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO) is momenteel nog niet aan te vragen. Voor verdere informatie klik hier.

De Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties T(VS) is momenteel aan te vragen. Klik hier om aan aanvraag in te dienen.

 

Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO) uitgebreid.

Eerder heeft u informatie ontvangen over de TASO. Deze regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die een groot deel van hun omzet zijn verloren, als gevolg van de maatregelen tegen COVID-19. Een amateursportorganisaties komt voor een eenmalige tegemoetkoming in aanmerking als:

 • de organisatie in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 en/of1 juni tot en met 31 augustus 2020 ten minste 20% aan omzet heeft verloren.
 • de organisatie, in het kader van de uitbraak van COVID-19, geen andere tegemoetkoming voor doorlopende lasten heeft ontvangen.

Naast een aanvraag voor de periode 1 maart t/m 31 mei, kunnen amateursportorganisaties dus ook voor de periode 1 juni t/m 31 augustus tegemoetkoming aanvragen. Verenigingen die in aanmerking komen voor deze regeling kunnen tussen 1 september 2020 en 4 oktober 2020 via de website van DUS-I een aanvraag indienen.

Meer informatie is te vinden op: https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19

Bekijk hier het filmpje over de TASO.

 

Nieuwe tegemoetkomingsregeling: Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TVS)

Voor sportorganisaties vormt de huur vaak de grootste kostenpost in hun exploitatie. Om hiervoor te compenseren is de TVS in het leven geroepen.

Samengevat komt de tegemoetkomingsregeling verhuurders sportaccommodaties hierop neer:

 • De minister verstrekt op aanvraag een tegemoetkoming aan een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder voor de in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 gederfde huurinkomsten als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19;
 • Een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder komt slechts in aanmerking voor een tegemoetkoming indien de huur ten laste van de amateursportorganisatie daadwerkelijk is kwijtgescholden gedurende de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020;
 • Een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder komt slechts eenmaal in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van deze beleidsregel.

Heeft u als amateursportorganisatie over de periode 1 maart t/m 1 juni wel (gedeeltelijk) huur betaald? Wijs uw verhuurder dan op deze regeling.

Aanvragen is mogelijk tussen 15 september en 15 oktober 2020. Het aanvraagformulier wordt tegen die tijd via de website van DUS-I beschikbaar gesteld. Meer informatie is te vinden op: https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-verhuurders-sportaccommodaties-covid-19


Checklist opstarten vereniging
Sinds 29 april kunnen sommige sportverenigingen (gedeeltelijk) weer opstarten. Daar komen veel aspecten bij kijken. Om clubs te helpen is een checklist voor het opstarten van je vereniging ontwikkeld, die je helpt de juiste stappen te zetten. Klik HIER voor de checklist.

Verder is er door de VSG een brief gestuurd aan de gemeenten, onderwerpen: voorbereidingen op openstelling binnensporten, regierol van gemeenten, openstellen sport- en verenigingskantines, strategisch opstartplan sportsector, steunmaatregelen. Lees HIER de volledige brief.

 

Verantwoord sporten voor kinderen en jeugd
Vanaf woensdag 29 april mogen kinderen tot en met 12 jaar en jeugd 13 tot en met 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging.

Het NOC*NSF, de sportbonden, de VSG de gemeenten en uitvoerende partijen geven richting hoe te handelen en hen aandachtspunten voor nadere uitwerking . Hierbij willen we zoveel mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk bieden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.

Informatie die bij verantwoord sporten voor kinderen en jeugd hoort:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 miljoen euro ondersteuning voor sportverenigingen
Met de heropening van de sport voor de jeugd, stelt het kabinet 110 miljoen euro extra beschikbaar voor sportverenigingen. Ook sportverenigingen zijn financieel geraakt door de maatregelen om het coronavirus in te dammen. Competities zijn vroegtijdig beëindigd en clubhuizen zijn gesloten. De ministerraad heeft er op voorstel van minister Van Rijn voor Medische Zorg mee ingestemd de clubs te hulp te schieten zodat zij de jeugd goed kunnen opvangen en de unieke Nederlandse infrastructuur behouden blijft. Met de insteek dat sportverenigingen straks hun deuren weer voor alle Nederlanders kunnen openen.

De 110 miljoen euro extra voor de sportsector is opgedeeld in twee delen. In de eerste plaats gaat er 90 miljoen euro naar sportverenigingen door de huur kwijt te schelden over de periode 1 maart tot 1 juni 2020. Voor veel sportverenigingen is de huur de grootste kostenpost op de begroting. Met deze maatregel worden ruim 11.000 sportverenigingen ondersteund. Ten tweede gaat er 20 miljoen euro naar sportverenigingen met een eigen accommodatie. Deze verenigingen worden geconfronteerd met omzetverlies en doorlopende lasten en komen vaak niet in aanmerking voor de rijksbrede regelingen. Per sportvereniging gaat het om een eenmalige tegemoetkoming van maximaal 2500 euro. Zo kunnen verenigingen trainingen voor de jeugd hervatten en activiteiten opzetten voor niet-leden. Met de 110 miljoen euro komt het kabinet tegemoet aan de hoogste nood van sportverenigingen. De clubs beschikken niet over grote reserves en er wordt juist nu extra inspanning gevraagd van hen.

Het Mulier Instituut is gevraagd om de effecten die de coronacrisis heeft op de gehele sportsector in kaart te brengen. Aan de hand van de uitkomsten kijkt het kabinet in hoeverre aanvullende steun nodig is.

Rabobank Coöperatief Fonds voor verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven
De coronacrisis raakt onze samenleving als geheel maar ook verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven. Rabobank wil in deze bijzondere en hectische tijd hulp bieden via het Rabobank Coöperatief Fonds voor verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven.

Verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven kunnen via het digitale aanvraagformulier onder aan de pagina een aanvraag indienen voor een beroep op het Fonds. De aanvrager beargumenteert concreet waardoor zij in continuïteitsproblemen dreigt te komen, bijvoorbeeld door het wegvallen van een belangrijk event of activiteit inclusief een eenvoudige berekening van de financiële consequenties. Tevens kan een aanvraag worden ingediend door voorgenoemde partijen voor een project of activiteit dat direct gerelateerd is aan de gevolgen van de coronacrisis.

Uitgezonderd zijn zaken als contributie-inkomsten, reguliere horeca-omzet, financiële tegenvallers die samenhangen met de normale bedrijfsvoering c.q. exploitatiekosten of als je als vereniging of stichting een beroep kunt doen op (onderdelen van) het pakket aan overheidsmaatregelen.

Klik hier voor de voorwaarden en om een aanvraag in te dienen

De coronachecklist
Corona heeft veel gevolgen voor sportverenigingen. Maar waar moet je als club dan aan denken? Deze checklist brengt alle aandachtspunten in kaart en helpt je op weg.

Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS)
Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de overheidsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Lijdt u schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt u via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen.

Ondernemers zijn vrij in het doel van besteding. De regeling staat open voor een specifieke groep ondernemers. Maak alleen gebruik van de regeling als u deze echt nodig heeft.

De tegemoetkoming is voor die ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling: de code geeft aan wat de hoofdactiviteit van een bedrijf is. De SBI-code bestaat uit 4 of 5 cijfers. Uw bedrijf moet op 15 maart 2020 met deze hoofdactiviteit ingeschreven staan in het Handelsregister van KVK. U kunt de SBI-code niet met terugwerkende kracht wijzigen om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming.

Klik hier voor meer info

Veelgestelde vragen

Sinds de vaststelling van besmettingen in Nederland, geeft het RIVM met regelmaat updates en adviezen. We raden iedereen aan deze adviezen goed in de gaten te houden en op te volgen, ook als het om wedstrijden of andere gerelateerde activiteiten gaat. Op de website van het RIVM vind je de laatste informatie. Bekijk ook de veelgestelde vragen over corona en sport op Rijksoverheid.nl

Bij NOC*NSF komen veel vragen binnen, daarom hebben zij een lijst met veelgestelde vragen opgesteld, opgedeeld in vier categorieën: algemene vragen, vragen van sportclubs, van sporters en van sportbonden. Deze lijst met veelgestelde vragen vind je door hier te klikken.

Voor juridische vragen van sportbonden en sportclubs hebben ze een aparte Q&A Juridisch opgesteld.

Sporters voor elkaar
Mis jij de sociale contacten op de vereniging en/of club ook zo? Meld je dan aan om in contact te komen met anderen die ook thuis zitten en hun sport niet kunnen beoefenen!

Alle wedstrijden en competities liggen stil. Dit betekent nogal wat voor al die mensen die wekelijks betrokken en actief zijn. Niet alleen de spelers en locaties zelf, maar ook de duizenden vrijwilligers hebben nu even geen mogelijkheid om hun zo geliefde hobby uit te oefenen.

Gevolg daarvan is dat de vele tienduizenden spelers niet meer hun wekelijkse ontmoeting met hun vrienden en sportmaten hebben en veel minder contact hebben met soortgenoten. Sociaal isolement en eenzaamheid dreigt te ontstaan.

De KNBB (Koninklijke Nederlandse Biljartbond) en NJBB (Nederlandse Jeu de Boules Bond) slaan de handen ineen om sporters die nu thuis zitten in contact met elkaar te brengen. 

Spoedwetgeving over houden digitale vergaderingen
Door de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus is het voor verenigingen niet mogelijk om ledenvergaderingen (ALV) te organiseren zoals zij gewend zijn. Om het voor verenigingen toch mogelijk te maken om met de leden te vergaderen, is een tijdelijke spoedwet goedgekeurd door de Eerste Kamer. Deze spoedwet regelt dat digitale besluitvorming mogelijk en rechtsgeldig is. Dit betekent bijvoorbeeld dat de ALV in een digitale omgeving kan gaan plaatsvinden.

De spoedwet geldt met terugwerkende kracht vanaf 16 maart en vervalt op 1 september 2020. Er is een mogelijkheid opgenomen om deze telkens met twee maanden te verlengen.

Het bestuur van de vereniging kan nu bepalen om een algemene vergadering te houden die uitsluitend via livestream (audio of video) te volgen is. Ook kan het bestuur de termijn voor het houden van een algemene vergadering en de termijn voor het opmaken van de jaarrekening uitstellen.

Om goed en volledig gebruik te maken van deze mogelijkheid, is het belangrijk om een aantal stappen te doorlopen voor, tijdens en na de vergadering. Deze stappen en bijbehorende tips kun je HIER vinden.

Handreiking Algemene Vergadering in Corona-tijd
Juist in deze periode, terwijl de Corona crisis ons beperkt in fysieke ontmoetingen, hebben de meeste sportverenigingen en een Algemene Vergadering gepland. Deze kon/kan niet op normale wijze doorgaan en het was de vraag hoe je hier het beste mee om kon gaan. Inmiddels is duidelijk geworden dat er al veel mogelijk is, zeker nu onlangs de tijdelijke Corona-spoedwet is goedgekeurd. Deze tijdelijke Corona-spoedwet is voor het merendeel van de artikelen met terugwerkende kracht ingegaan op 16 maart jl. (waaronder ook die voor de algemene vergadering verenigingen). Voor de paragrafen 1, 6, 10 en 11 en de artikelen 15 en 22 is de tijdelijke wet ingegaan op 24 april 2020. De tijdelijk wet vervalt op 1 september 2020. In de wet is de mogelijkheid opgenomen om deze termijn telkens met twee maanden te verlengen. Dit advies is aangepast op basis van deze Corona-spoedwet.

Zilver voor Nederland op EK Tripletten Dames

Zilver voor Nederland op EK Tripletten Dames

Nederland heeft een tweede plaats behaald op het EK Tripletten Dames dat van 11 tot en met 14 juli heeft plaatsgevonden in Santa Susanna, Spanje. Het Nederlandse team bestond uit: Josefien Koogje Sandy Rikkers Katy Kamps-Bosch Roby van Rooijen Jack Schillemans...

Lees meer
Nederland naar de finale – EK Tripletten Dames

Nederland naar de finale – EK Tripletten Dames

Van 11 tot en met 14 juli vindt het EK Tripletten voor dames plaats in Santa Susanna, Spanje. Na 5 rondes volgens Zwitsers systeem, kwalificeerde Nederland zich voor de 1/8e finale. Nederland won deze wedstrijd tegen Hongarije en versloeg Denemarken in de kwartfinale....

Lees meer
Bondsbureau gesloten op donderdag 4 juli

Bondsbureau gesloten op donderdag 4 juli

In verband met een externe activiteit voor de medewerkers van de NJBB, is het bondsbureau op donderdag 4 juli gesloten. Vrijdag 5 juli is het bondsbureau vanaf 09:00 uur telefonisch weer bereikbaar op 030 2020 145. Uiteraard kunt u ons ook altijd mailen via...

Lees meer
Profiteer van korting bij ACSI Kampeerreizen

Profiteer van korting bij ACSI Kampeerreizen

Sinds 1 april 2024 is ACSI Kampeerreizen sponsor van de NJBB. ACSI Kampeerreizen is gespecialiseerd in het organiseren van rondreizen voor kampeerders, waarbij tijdens de reizen regelmatig een potje petanque wordt gespeeld. Dit maakt ACSI Kampeerreizen de perfecte...

Lees meer
Informatie NK Tripletten

Informatie NK Tripletten

Aankomend weekend (8 en 9 juni) vindt het NK Tripletten plaats bij JBC ’t Dupke in Sint-Michielsgestel. Bekijk onderstaande flyer voor alle informatie.  Belangrijke informatie voor de jeugd: De jeugdteams spelen alleen op de zondag en starten om 10:00 uur. Er wordt...

Lees meer
Wijziging bestuur NJBB

Wijziging bestuur NJBB

Wijziging bestuur NJBB In de bestuursvergadering begin mei 2024 heeft Abdou Najib kenbaar gemaakt dat hij om persoonlijke redenen zijn taken als bestuurslid neerlegt. Dit impliceert dat er twee vacatures in het bestuur zijn. We zullen voor beide vacatures een profiel...

Lees meer