Goed sportbestuur

GOED SPORTBESTUUR

Good Governance, oftewel Goed Sportbestuur, is een actueel onderwerp in de sportwereld.

Bij Good Governance wordt gerefereerd aan “De 13 aanbevelingen voor goed sportbestuur (2005), zoals deze door de Algemene Ledenvergadering van NOC*NSF, volgens de Commissie Goed Sportbestuur onder leiding van voorzitter Jan Loorbach, zijn vastgesteld.

Enkele belangrijke topics hierin zijn:

  • goede kwaliteit van organisatie en beleid;
  • integriteit in het functioneren van de organen binnen de NJBB zoals de Bondsraad, het Bondsbestuur en de beroepsorganisatie;
  • helder en transparant financieel beleid;
  • goed besturingsmodel;
  • adequate regelgeving.

Tweejaarlijks staat het Bondsbestuur nadrukkelijk stil bij de vraag of de NJBB adequaat voldoet aan de dertien aanbevelingen voor Goed Sportbestuur, welke gekoppeld zijn aan de “Minimale Kwaliteitseisen” waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te ko­men voor subsidie van NOC*NSF.

In termen van “De 13 aanbevelingen voor Goed Sportbestuur” heeft het
Bonds­bestuur gekozen voor een combinatie van het beleidsvormende en voorwaardenscheppende bestuursmodel. Kort gezegd: ‘het bestuur moet kunnen besturen’ daarbij is op grond van artikel 35 van de Statuten voorgeschreven, dat de NJBB een Directiestatuut heeft, waarin de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen Bondsbestuur en beroepsorganisatie (Directeur) is vastgelegd.

Besluitvorming is voorbehouden aan de Bondraad en het Bondsbestuur. Alle overige organen hebben een adviserende of uitvoerende rol. Zowel in de functiebeschrijvingen van het vrijwillig kader als in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement is vastgelegd welke functies onverenigbaar met elkaar zijn. Er wordt op toegezien dat bij bekleding van functies er nooit sprake is van (de schijn van) belangenverstrengeling.

Klachtenregeling

In het kader van klantvriendelijkheid en het bieden van een goede dienstverlening vindt de NJBB het belangrijk dat individuele leden of lidverenigingen met een klacht over het handelen of nalaten van een NJBB-medewerker of NJBB-vrijwilliger, bij de NJBB terecht kan. Aan de hand van het klachtenformulier kan een klacht zorgvuldig worden afgehandeld, waardoor de dienstverlening van de NJBB verder kan worden verbeterd.