Nieuw ISR tuchtreglement seksuele intimidatie

Vanaf 01 april 2019 zal het Instituut Sportrechtspraak (ISR) een nieuw tuchtreglement seksuele intimidatie gaan hanteren.
De belangrijkste wijziging in dit reglement is dat -overeenkomstig de in de Algemene Vergadering van NOC NSF vastgelegde Blauwdruk- de meldplicht is ingevoerd. De meldplicht is terug te vinden in artikel 3 van dit reglement. Dit betekent dat vanaf de inwerkingtreding van het reglement ieder lid dat een redelijk vermoeden heeft van het bestaan van een overtreding van het reglement SI, hiervan melding moet doen bij het bestuur van de vereniging. Het bestuur van de vereniging is op haar beurt verplicht hiervan melding te doen bij de aanklager van het Instituut Sportrechtspraak. Daarnaast is op grond van het nieuwe reglement de aanklager bevoegd om, ook zonder melding van het slachtoffer zelf, onderzoek te doen naar seksuele intimidatie en de zaak eventueel aanhangig te maken bij de tuchtcommissie van het ISR.

Naar het ISR reglement > 

Infographic_NOC*NSF_Sexuele Intimidatie

Infographic NOC*NSF Sexuele Intimidatie