Over de opleidingen

Mededeling opleidingen NJBB

In verband met een beperkte capaciteit is het aanbod van de opleidingen in 2024 (nog) gering. Een overzicht van aangekondigde opleidingen kunt u hier vinden.

 

Een goede wedstrijdleider, een goede scheidsrechter, een goede instructeur; ze zijn onmisbaar voor de sport. Iedere bouler kent het belang van scheidsrechters, wedstrijdleiders en instructeurs voor de kwaliteit van een toernooi of training, maar bovenal voor het sportplezier.

Het opleiden van functionarissen is daarom een belangrijk onderwerp binnen de gelederen van de bond. Goede functionarissen zorgen voor kwalitatief hoge competities en toernooien. Niet alleen wanneer het gaat om toepassen van reglementen of wedstrijdsystemen, maar ook het spelniveau en vooral het spelplezier van boulers speelt een belangrijke rol. Een goede opleiding van het kader (scheidsrechters, wedstrijdleiders en instructeurs) is dus essentieel.

De NJBB biedt momenteel de volgende opleidingen aan:

Ben je benieuwd welke opleidingen er binnenkort starten en/of wil je je inschrijven? Klik dan hier: Aangekondigde opleidingen + inschrijven

Onze opleidingen vinden altijd plaats op een van onze aangesloten verenigingen. Wil je jouw vereniging aanmelden als gastvereniging voor een opleiding? Klik dan hier: Word gastvereniging

Voorwaarden voor deelname aan de opleidingen

Voordat een opleiding van start gaat, heeft elke cursist een intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek wordt beoordeeld of de cursist voldoende bereidheid, kennis en/of ervaring heeft om te kunnen starten met een opleiding.

Aan de hand van een vaardigheidsscan wordt beoordeeld of een cursist klaar is om aan de opleiding te beginnen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar:

 • de intrinsieke motivatie om een functionaris te worden en de hele opleiding te doorlopen;
 • de beheersing van een basistechniek (bij BSR gaat het om bijvoorbeeld het meten, bij de BIP om verschillende werptechnieken);
 • de sociale vaardigheden die van belang zijn om actief te zijn als functionaris;
 • de basiskennis van de reglementen zoals het Reglement voor de Petanquesport (RPS);
 • de vaardigheden met betrekking tot het werken met een computer en internet.
Opbouw van de opleidingen

Omdat er in het verleden onduidelijkheden zijn geweest staat hieronder een korte toelichting op de opbouw van de verschillende opleidingen.

Alle opleidingen binnen de NJBB Academie bestaan uit vier onderdelen, dit zijn de intake, de leerweg, het portfolio en de Proeve van Bekwaamheid (PvB).

De intake
Bij de intake wordt door middel van de vaardigheidsscan de startsituatie van de cursist bepaald. Daarna wordt de uiteindelijke leerweg vastgesteld en het leercontract ondertekend.

De leerweg
De leerweg bestaat uit opdrachten (waaronder stages bij ervaren functionarissen) en verdiepingsbijeenkomsten, deze zijn allemaal gebaseerd op het functieprofiel, het doel en de uitgangspunten van de opleiding. Bij de opleidingen tot RWL en BSR worden er drie verdiepingsbijeenkomsten gehouden die worden begeleid door een kerninstructeur. Bij de opleiding tot BIP zijn dit er vier.

LET OP! Om een opleiding succesvol af te kunnen ronden is het noodzakelijk om alle verdiepingsbijeenkomsten bij te wonen. De data van de verdiepingsbijeenkomsten worden vooraf gecommuniceerd. Bekijk vooraf dan ook goed of je daadwerkelijk alle verdiepingsbijeenkomsten kunt bijwonen.

Het portfolio
Hierin toon je aan dat je de opleiding volledig doorlopen hebt, de opdrachten en de verdiepingsbijeenkomsten naar behoren hebt volbracht en de benodigde vaardigheden beheerst. In het portfolio worden alle opdracht-, stage- en reflectieformulieren gebundeld.

De proeve van bekwaamheid (PVB)
De PvB omvat het geheel van toetsing waarin wordt beoordeeld of je de benodigde kennis hebt en de vaardigheden beheerst. De PvB bestaat uit een portfolio- en praktijkbeoordeling. Je krijgt alleen toegang tot de praktijkbeoordeling met een voldoende beoordeling van het portfolio. De praktijkbeoordeling bestaat uit een kennistoets over het RPS, een meetvaardigheidstoets en een rollenspel waarin praktijksituaties worden gesimuleerd.

Doel opleidingen

De opleidingen van de NJBB zijn gericht op de kennis en vaardigheden die functionarissen nodig hebben om de functie goed uit te voeren. Bijvoorbeeld: een uitstekende kennis van de spelregels en het perfect reglementair meten is belangrijk, maar niet voldoende om een goede scheidsrechter te zijn. Voor een goede scheidsrechter is het ook van belang dat de spelregels op de juiste manier toegepast worden, dat men in staat is om te anticiperen op een ontstane situatie en dat men op de juiste manier weet te communiceren. Dit verschilt uiteraard per situatie en opleiding.

Voor de NJBB is de motivatie, de zelfstandigheid en de beroepshouding van functionarissen eveneens van groot belang. De functionarissen zijn immers ook een vertegenwoordiger van de sport en van de bond. Daarom wordt in de opleiding aandacht besteedt aan de genoemde onderwerpen.

Met de opleidingen van de NJBB proberen we de volgende doelen te bereiken:

 • Zelfstandige, betrokken, vaardige en gemotiveerde functionarissen
 • Stimuleren van het sportplezier
 • Stimuleren van de kwaliteit van het sportaanbod
 • Stimuleren van de kwaliteit van sportbeoefening
 • Verminderen van tuchtzaken
Uitgangspunten opleidingen

Om de genoemde doelstellingen te realiseren zijn er bij de ontwikkeling van de opleidingen een aantal uitgangspunten opgesteld. De uitgangspunten zijn leidend bij de ontwikkeling en uitvoering van de opleidingen, nu en in de toekomst.
De uitgangspunten van de NJBB opleidingen zijn:

 • De opleiding is kwalitatief hoogstaand
 • De opleiding is gericht op competentiegericht leren
 • Er is een grote mate van continuïteit
 • De cursist is intrinsiek gemotiveerd voor de opleiding en het uitvoeren van de functie
 • De cursist is in staat en bereid om zelfstandig te leren
 • De opleiding is blijvend in ontwikkeling
 • De opleiding is ontwikkeld op basis van de Kwalificatie Structuur Sport

De kwaliteit van de opleiding, de zelfstandigheid en motivatie van de cursist voor de opleiding en de uitvoering van de functie zijn de belangrijkste uitgangspunten.

Structuur opleidingen

Iedere opleiding van de NJBB heeft dezelfde structuur. Het startpunt van de opleiding is het functieprofiel. Het functieprofiel beschrijft de startende functionaris en geeft inzicht in de kerntaken en de kennis en vaardigheden die benodigd zijn om de functie goed uit te oefenen. Het functieprofiel staat gedurende de gehele opleiding centraal. Om een functionaris van goede kwaliteit op te leiden is het van belang dat de cursist bewust is van hetgeen hij/zij al beheerst en wat hij/zij nog moet ontwikkelen. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het verloop van de opleiding. De intrinsieke motivatie van de cursist om een goede functionaris te worden is daarom van groot belang. De leercoach begeleidt de cursist in dit proces. In de opleidingen komen alle onderdelen van het functieprofiel aan bod.

De opleiding bestaat uit 4 fasen:

1. Intake 2. Leerweg 3. Portfolio 4. Proeve van bekwaamheid
Kennismaking met leercoach Zelfstudie d.m.v. opdrachten en stages Samenstellen portfolio bestaande uit opdracht-, stage- en reflectieformulier Kennistoets
Bespreken vaardigheidsscan Verdiepingsbijeenkomsten Beoordeling van het portfolio Praktijktoets bestaande uit meetvaardigheid en rollenspellen
Vaststellen leerweg      
Ondertekenen leercontract