Over de opleidingen

Een goede wedstrijdleider, een goede scheidsrechter, een goede instructeur; ze zijn onmisbaar voor de sport. Iedere bouler kent het belang van goede officials en instructeurs voor de kwaliteit van een toernooi of training, maar bovenal voor het sportplezier.

Zonder functionarissen geen competitiesport!

Het opleiden van functionarissen is daarom een belangrijk onderwerp binnen de gelederen van de bond. Goede functionarissen zorgen voor kwalitatief hoge competities en toernooien. Niet alleen wanneer het gaat om toepassen van reglementen of wedstrijdsystemen, maar ook het spelniveau en vooral het spelplezier van boulers speelt een belangrijke rol. Een goede opleiding van het kader (scheidsrechters, wedstrijdleiders en instructeurs) is dus essentieel.

In 2014-2015 zijn de NJBB opleidingen volledig vernieuwd. Hierbij is gebruikt gemaakt van de kennis en ervaring binnen de organisatie, maar ook is er geleerd van andere sportbonden en de Academie voor Sportkader (onderdeel van NOC*NSF). Ten behoeve van continuïteit, kwaliteitsbehoud en kennisdeling is de structuur van de opleidingen dan ook grotendeels gebaseerd op de ‘Kwalificatie Structuur Sport’ van de Academie voor Sportkader.

Alle opleidingen van de NJBB zijn ondergebracht in de NJBB Academie.
De academie bestaat op dit moment uit de volgende opleidingen:

 • Regionaal scheidsrechter (RSR)
 • Regionaal wedstrijdleider (RWL)
 • Basis instructeur petanque (BIP)

  Planning voor de opleidingen

  In 2018 en 2019 zijn in alle districten opleidingen aangeboden (indien er voldoende animo was). Dit heeft ertoe geleid dat er tientallen nieuwe officials en instructeurs zijn opgeleid. Het gaat hierbij om regionaal scheidsrechter (RSR), regionaal wedstrijdleider (RWL) en basis instructeur petanque (BIP). Dit is een mooi resultaat, maar er is uiteraard behoefte aan meer opleidingen. In de praktijk is echter duidelijk geworden dat het animo voor de opleidingen verschilt per district.

  Door de verschillen in animo is het bijvoorbeeld voorgekomen dat er een opleiding tot RSR is verzorgd voor slechts twee cursisten terwijl in een ander district niet alle geïnteresseerden konden worden toegelaten tot een opleiding. Vanaf 2020 zal vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd. Dit betekent dat bijvoorbeeld wordt gekeken naar een manier waarop meerdere geïnteresseerden binnen één vereniging kunnen worden opgeleid. Tevens zullen de eerstvolgende opleidingen worden aangeboden in de districten waar de meeste behoefte bestaat.

  De locaties worden gekozen aan de hand van het aantal geïnteresseerden per district. Wanneer leden geïnteresseerd zijn kan een e-mail worden gestuurd naar opleidingen@njbb.nl. Hoe meer geïnteresseerden op de lijst, hoe groter de kans op een opleiding in jouw district!

  Aan de hand van de landelijke en regionale toernooikalender, de vakanties en feestdagen wordt een planning gemaakt voor de opleidingen. Tussen de bijeenkomsten van de opleidingen zit minimaal drie weken verschil om de cursisten tijd te geven voor de opdrachten en stages.

  Algemene informatie opleidingen

  De bijeenkomsten van de BIP opleidingen vinden allemaal plaats op een zaterdag. De bijeenkomsten starten om 10:00 uur en duren tot ongeveer 15:00 uur. Let op, de bijeenkomsten van de BIP opleiding bij Ca Roule in Heerhugowaard starten om 13:00 uur en duren tot ongeveer 17:00 uur.

  Alle bijeenkomsten van de RWL opleiding vinden plaats op een doordeweekse avond. Bij de RSR opleidingen vinden de centrale intake en verdiepingsbijeenkomsten plaats op een doordeweekse avond. De proeve van bekwaamheid (PvB) oftewel het examen en de eventuele herkansing vinden plaats op een zaterdag. Normaliter starten de PvB en herkansing om 10:00 tot ongeveer 16:00, afhankelijk van het aantal deelnemers aan de PvB en herkansing. 

  Voorafgaand aan de eerste verdiepingsbijeenkomst staat een centrale intake gepland om het intakegesprek voor de opleiding te voeren en de eerste verdiepingsbijeenkomst voor te bereiden. Voor de eerste verdiepingsbijeenkomst moeten namelijk een aantal opdrachten worden gemaakt en bij de RSR/RWL opleiding moet ook voor de eerste verdiepingsbijeenkomst stage worden gelopen. De centrale intake van zowel de RSR als de RWL opleidingen vinden digitaal plaats. Bij de BIP opleiding is het niet digitaal maar op locatie. 

  Het is van belang om op alle data beschikbaar te zijn om de opleiding te volgen. 

  Het inschrijfgeld voor de RSR en RWL opleiding bedraagt 150,- euro per cursist. Het inschrijfgeld voor de BIP opleiding bedraagt 175,- euro per cursist.  

  Cursisten die zich inschrijven voor opleidingen van de NJBB ontvangen altijd de informatiebrochure van bijbehorende opleiding. Omdat er ook onder niet-cursisten de behoefte bestaat om de brochures te kunnen inzien en potentiële cursisten de informatie al wilden bekijken, is ervoor gekozen drie brochures online te zetten. Hieronder zijn de brochures van de opleiding te bekijken.

  Bij alle opleidingen is een tekort aan opleiders. Het liefst organiseert de landelijke organisatie in elk district een opleiding maar met de huidige opleiders is dat niet mogelijk. Kijk voor verdere informatie over de functieomschrijving van opleiders bij de vacatures of klik hier. Hoe meer opleiders, hoe meer en makkelijker de opleidingen kunnen worden georganiseerd.

  Ontwikkeling opleidingen

  Naast het organiseren van de opleidingen tot RSR, RWL en BIP zal in 2021 worden gestart met de ontwikkeling van een module voor clubscheidsrechters (CSR). Deze module betreft een ‘light-versie’ van de huidige opleiding RSR  en is bedoeld voor functionarissen die alleen op clubniveau ingezet willen worden. De ontwikkelingen op dit vlak worden bijgehouden via de website, het nieuwsbouletin en Petanque magazine.

  Voorwaarden voor deelname aan de opleidingen

  Voordat een opleiding van start gaat, heeft elke cursist een intakegesprek met een leercoach. Tijdens dit intakegesprek wordt beoordeeld of de cursist voldoende bereidheid, kennis en/of ervaring heeft om te kunnen starten met een opleiding. Als de cursist daadwerkelijk gaat deelnemen aan een opleiding, wordt hij in het proces begeleidt door deze leercoach.

  Aan de hand van een vaardigheidsscan wordt beoordeeld of een cursist klaar is om aan de opleiding te beginnen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar:

  • de intrinsieke motivatie om de Regionaal Scheidsrechter/ RWL-er/ BIP-er te worden en de hele opleiding te doorlopen;
  • de beheersing van een basistechniek (bij RSR gaat het om bijvoorbeeld het meten, bij de BIP om verschillende werptechnieken);
  • de sociale vaardigheden die van belang zijn om actief te zijn als Regionaal Scheidsrechter/ RWL/ BIP;
  • de basiskennis van de reglementen zoals het Reglement voor de Petanquesport (RPS);
  • de vaardigheden met betrekking tot het werken met een computer en internet.
  Opbouw van de opleidingen

  Bij de intakegesprekken die de afgelopen tijd zijn gevoerd met de leercoaches, is gebleken dat niet voor iedereen de opzet van de opleiding duidelijk is. Hieronder een korte toelichting op de opbouw van de verschillende opleidingen.

  Alle opleidingen binnen de NJBB Academie bestaan uit vier onderdelen, dit zijn de intake, de leerweg, het portfolio en de Proeve van Bekwaamheid (PvB).

  De intake
  Bij de intake wordt door middel van de vaardigheidsscan de startsituatie van de cursist bepaald. Daarna wordt de uiteindelijke leerweg vastgesteld en het leercontract ondertekend.

  De leerweg
  De leerweg bestaat uit opdrachten (waaronder stages bij ervaren functionarissen) en verdiepingsbijeenkomsten, deze zijn allemaal gebaseerd op het functieprofiel, het doel en de uitgangspunten van de opleiding. Bij de opleidingen tot RWL en RSR worden er drie verdiepingsbijeenkomsten gehouden die worden begeleid door een kerninstructeur. Bij de opleiding tot BIP zijn dit er vier.

  LET OP! Om een opleiding succesvol af te kunnen ronden is het noodzakelijk om alle verdiepingsbijeenkomsten bij te wonen. De data van de verdiepingsbijeenkomsten worden vooraf gecommuniceerd. Bekijk dan ook vooraf goed of je daadwerkelijk alle verdiepingsbijeenkomsten beschikbaar bent.

  Het portfolio
  Hierin toon je aan dat je de opleiding volledig doorlopen hebt, de opdrachten en de verdiepingsbijeenkomsten naar behoren hebt volbracht en je de benodigde vaardigheden beheerst. In het portfolio worden alle opdracht-, stage- en reflectieformulieren gebundeld.

  De proeve van bekwaamheid (PVB)
  De PvB omvat het geheel van toetsing waarin wordt beoordeeld of je de benodigde kennis en vaardigheden beheerst. De PvB bestaat uit een portfolio- en praktijkbeoordeling. Je krijgt alleen toegang tot de praktijkbeoordeling met een voldoende beoordeling van het portfolio. De praktijkbeoordeling bestaat uit een kennistoets over het RPS, een meetvaardigheidstoets en een rollenspel waarin praktijksituaties worden gesimuleerd.

  Doel opleidingen

  De opleidingen van de NJBB zijn gericht op de kennis en vaardigheden die functionarissen nodig hebben om de functie goed uit te voeren. Om een voorbeeld te geven. Een uitstekende kennis van de spelregels en het perfect reglementair meten is bijvoorbeeld heel belangrijk, maar niet voldoende om een goede scheidsrechter te zijn. Voor een goede scheidsrechter is het ook van belang dat de spelregels op de juiste manier toegepast worden, dat men in staat is om te anticiperen op een ontstane situatie en men bovenal op de juiste manier weet te communiceren. Dit verschilt uiteraard per situatie en opleiding.

  Voor de NJBB is de motivatie, de zelfstandigheid en de beroepshouding van functionarissen eveneens van groot belang. De functionarissen zijn immers ook een vertegenwoordiger van de sport en van de bond. Daarom wordt in de opleiding aandacht besteedt aan de genoemde onderwerpen.

  Met de opleidingen van de NJBB proberen we de volgende doelen te bereiken:

  • Zelfstandige, betrokken, vaardige en gemotiveerde functionarissen
  • Stimuleren van het sportplezier
  • Stimuleren van de kwaliteit van het sportaanbod
  • Stimuleren van de kwaliteit van sportbeoefening
  • Verminderen van tuchtzaken
  Uitgangspunten opleidingen

  Om de genoemde doelstellingen te realiseren zijn er bij de ontwikkeling van de opleidingen een aantal uitgangspunten opgesteld. De uitgangspunten zijn leidend bij de ontwikkeling en uitvoering van de opleidingen, nu en in de toekomst.
  De uitgangspunten van de NJBB opleidingen zijn:

  • De opleiding is kwalitatief hoogstaand
  • De opleiding is gericht op competentiegericht leren
  • In de opleiding is ruimte voor maatwerk
  • Er is een grote mate van continuïteit
  • De cursist is intrinsiek gemotiveerd voor de opleiding en het uitvoeren van de functie
  • De cursist is in staat en is bereid om zelfstandig te leren
  • De opleiding is blijvend in ontwikkeling
  • De opleiding is ontwikkeld o.b.v. van de Kwalificatie Structuur Sport
  • Structurele bijscholing t.b.v. kwaliteitsbehoud wordt gefaciliteerd

  De kwaliteit van de opleiding, het maatwerk voor de cursist, de zelfstandigheid van de cursist en motivatie van de cursist voor de opleiding en de uitvoering van de functie zijn de belangrijkste uitgangspunten.

  Structuur opleidingen

  Iedere opleiding van de NJBB heeft dezelfde structuur. Het startpunt van de opleiding is het functieprofiel. Het functieprofiel beschrijft de startende functionaris en geeft inzicht in de kerntaken en de kennis en vaardigheden die benodigd zijn om de functie goed uit te oefenen.
  In de opleidingen komen alle onderdelen van het functieprofiel aan bod.

  De opleiding bestaat uit 4 fasen:

  1. Intake 2. Leerweg 3. portfolio 4. Proeve van bekwaamheid
  Kennismaking met leercoach Zelfstudie d.m.v.opdrachten en stages Samenstellen portfolio bestaande uit opdracht-, stage- en reflectieformulier Kennistoets
  Bespreken vaardigheidsscan Verdiepingsbijeenkomsten Beoordeling van het portfolio Praktijktoets bestaande uit meetvaardigheidenrollenspellen
  Vaststellen leerweg
  Ondertekenen leercontract

   

  Het functieprofiel staat gedurende de gehele opleiding centraal. Om een functionaris van goede kwaliteit op te leiden is het van belang dat de cursist bewust is van hetgeen hij/zij al beheerst en wat hij/zij nog moet ontwikkelen. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het verloop van de opleiding. De intrinsieke motivatie van de cursist om een goede functionaris te worden, is daarom van groot belang. De leercoach begeleidt de cursist in dit proces.