Privacyverklaring

De Nederlandse Jeu de Boules Bond (afgekort: NJBB), gevestigd aan Kelvinbaan 48, 3439 MT in Nieuwegein, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Kelvinbaan 48
3439 MT Nieuwegein
+31 30 2020145
info@njbb.nl
www.njbb.nl

Als u één van onze websites of apps bezoekt, informatie aanvraagt via onze websites of apps, telefonisch contact met ons opneemt of een dienst aanvraagt, dan registreren wij persoonsgegevens van u. Wij zijn zorgvuldig met de verwerking en beveiliging van uw persoonsgegevens. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Wanneer u vragen heeft over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen door middel van een e-mail te sturen naar privacy@njbb.nl. U kunt ons op deze manier ook bereiken als u een klacht of compliment heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt verstaan onder verwerking van persoonsgegevens?
Persoonsgegevens betreffen alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Elk gegeven waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd is een persoonsgegeven. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld uw naam, contactgegevens, en elk ander gegeven dat aan u gekoppeld is of kan worden, waaronder bijvoorbeeld e-mailadres of locatiegegevens.

Een persoonsgegeven dat iets zegt over uw godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke gezindheid of gezondheid is een bijzonder persoonsgegeven.

Onder verwerking van persoonsgegevens wordt elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens verstaan. Hieronder wordt in ieder geval verstaan het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van ter beschikking stelling, afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Welke gegevens verwerken wij?
Wij verwerken gegevens indien u:

 • Lid wordt bij een bij de NJBB aangesloten lidvereniging. Het gaat dan om de volgende gegevens:

AllUnited nummer, licentienummer, voorletters, voornaam, tussenvoegsel, achternaam, geslacht, geboortedatum, postcode, huisnummer, straat, plaats, land, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, e-mailadres, type lidmaatschap, naam vereniging, vanaf datum aanmelding bij NJBB, vanaf datum aanmelding bij vereniging, afmelddatum en afmeldreden;

 • Uw licentie laat scannen door middel van de door AllUnited ontwikkelde ‘NJBB Scanapp’. Het gaat dan om de volgende gegevens: de datum en het tijdstip waarop uw licentie is gescand.
 • Binnen de NJBB als vrijwilliger actief bent of bent geweest. Het gaat dan om de volgende gegevens: functietitel en termijn/periode waarin u de functie heeft uitgeoefend;
 • Op de één of andere manier onderscheiden bent door de NJBB. Het gaat dan om de volgende gegevens: naam van de onderscheiding en datum van toekenning’;
 • Zich inschrijft voor door de NJBB georganiseerde opleidingen. Het gaat dan om de volgende gegevens: voor- en achternaam, licentienummer, e-mailadres, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer en mobiel nummer;
 • Zich aanmeldt voor nieuwsbrieven. Het gaat dan om de gegevens die u zelf heeft doorgegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief, waaronder in ieder geval uw voor- en achternaam en e-mailadres;
 • Onze websites bezoekt. Het gaat dan enerzijds om generieke bezoekersgegevens niet zijnde persoonsgegevens en anderzijds om persoonsgegevens te weten het IP-adres;
 • Contact met ons opneemt via een contactformulier of e-mail. Het gaat dan om de gegevens die u zelf heeft doorgegeven voor het opnemen van contact. Het kan gaan om uw e-mailadres en/of telefoonnummer in combinatie met uw voor- en achternaam inclusief licentienummer.

De NJBB zal uw persoonlijke informatie niet aan een derde partij verstrekken, verkopen of anderszins openbaar maken tenzij:

 • u ons hiervoor toestemming hebt gegeven, of;
 • er wettelijke gronden zijn om dit te doen.

Op basis van welke rechtsgronden verwerken wij uw persoonsgegevens?
Volgens de wetgeving mag de NJBB alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen uit artikel 6 van de AVG geldt. De NJBB hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • In het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst (lidmaatschap);
 • Om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
 • Het gerechtvaardigd belang, waarbij de NJBB er op let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is;
 • Door de betrokkene verleende toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens?
De NJBB verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Wij verwerken alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door de NJBB:

 • het optimaal kunnen bedienen van de lidverenigingen en verenigingsleden en het verbeteren van de dienstverlening;
 • het direct contact met u opnemen;
 • het informeren en adviseren;
 • het uitvoeren van onderzoeken en analyses;
 • het afhandelen van klachten en complimenten;
 • het toesturen van het bondsblad Petanque;
 • het aanmaken van digitale licentiepassen;
 • het organiseren van competities en toernooien;
 • het organiseren van bijeenkomsten;
 • het organiseren en faciliteren van opleidingen;
 • het uitvoeren van de administratie;
 • het uitvoeren van het tuchtrecht;
 • het verzenden van onze nieuwsbrieven NLPetanque en Nieuwsbouletin. Onze nieuwsbrieven worden alleen toegezonden als u zich hiervoor heeft aangemeld;
 • het nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • het evalueren van ontwikkelingen (bijvoorbeeld interne enquête(s));
 • het uitvoeren van overige voor een sportbond gebruikelijke activiteiten.

Voor zover wet- en regelgeving nadere eisen stelt aan de verwerking zoals het vooraf vragen van toestemming, het bieden van het recht van verzet of het achteraf kunnen afmelden zal de NJBB die eisen uiteraard volgen.

De verstrekking van persoonsgegevens aan derden
De door ons verzamelde gegevens zijn nodig om de hierboven beschreven doeleinden te kunnen bereiken. Indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij uw gegevens aan deze derden ter beschikking onder de door de NJBB opgestelde voorwaarden (verwerkersovereenkomsten) en in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het verstrekken van gegevens aan derden die voor lidverenigingen en verenigingsleden een ICT oplossing bieden, zoals de ledenadministratie (AllUnited).

Een beperkt aantal gegevens (postcode, geboortedatum, geslacht, sportbond en optioneel verenigingsnummer) wordt doorgegeven aan NOC*NSF. Deze gegevens worden louter gebruikt voor statistische doeleinden (deze statistieken zijn nodig voor bedrijfsvoering en beleidsvorming). Ze zullen en kunnen niet worden gebruikt om u specifiek te benaderen. Mocht er toch bezwaar zijn tegen het doorgeven dan kunt u dat gemotiveerd kenbaar maken bij uw vereniging, de NJBB of NOC*NSF.

Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of een wettelijke verplichting gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en de NJBB of wanneer de NJBB hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.

De bewaartermijn
De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. De NJBB bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

De beveiliging
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. De NJBB treft voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor gestelde wettelijke eisen en richtlijnen.

Uw rechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Neem hiervoor contact op met privacy@njbb.nl. U ontvangt zo spoedig mogelijk antwoord.

Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken gegevens indien u:

Door een bij de NJBB aangesloten lidvereniging als relatie wordt ingevoerd in de ledenadministratie. Het gaat dan om de volgende gegevens (indien van toepassing):

AllUnitednummer, licentienummer, voorletter(s), voornaam, tussenvoegsel, achternaam, geslacht, geboortedatum, postcode, huisnummer, straat, plaats, land, telefoonnummer, mobiele telefoonnummer, e-mailadres, type relatie, type lidmaatschap, naam vereniging, vanaf datum aanmelding bij de NJBB, vanaf datum aanmelding bij de vereniging, afmelddatum en afmeldreden;

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.