Tuchtcollege

Het tuchtcollege is het bondsorgaan dat bevoegd is om de tuchtrechtspraak uit te oefenen. Echter alleen wanneer rechtspraak niet is voorbehouden aan het Instituut Sportrechtspraak. Het tuchtcollege is een onafhankelijke commissie van de bond. Het tuchtcollege benoemt uit haar midden drie personen die de tuchtzaak behandelen. Dit wordt de tuchtcommissie genoemd.

Taken en bevoegdheden

  • Uitoefenen van het tuchtrecht van de bond, waaronder begrepen het (doen) uitvoeren en toezien op een juiste uitvoering van het hierna te noemen tuchtreglement, alsmede het in dat verband beslechten van geschillen.
  • Adviseren van de organen van de bond aangaande het tuchtrecht van de bond.
  • Adequaat (doen) opleiden van zijn leden of potentiële leden.

Leden tuchtcollege

  • A. Tariki (voorzitter)
  • N. Bonstanci (secretaris)
  • S. Dijkstra (lid)
  • M. Vrolijk (lid)
  • B. Waijers (lid)

Gerelateerde documenten