Uitslag verkiezing bondsraad

Alle verenigingen konden in februari hun stemmen uitbrengen tijdens de verkiezing voor de bondsraad. Deze verkiezing bepaalt wie de komende jaren zitting zullen nemen in het hoogste orgaan van de landelijke organisatie van de NJBB.

Wat is de bondsraad? De bondsraad is, net als de ledenraadplegingen, een belangrijk onderdeel van de besluitvormingscyclus binnen de NJBB. Tijdens de ledenraadplegingen gaat het bondsbestuur in gesprek met de verenigingsbestuurders. Op basis hiervan worden mogelijk voorstellen opgesteld voor nieuw/aangepast beleid. Uiteindelijk is het aan de leden van de bondsraad om op basis van alle beschikbare informatie te bepalen of het voorgestelde nieuwe beleid wordt aangenomen, aangepast of verworpen.

In totaal brachten 103 verenigingen via WebElect hun stem(men) uit op één of meer van de 26 personen die zich kandidaat hebben gesteld. Voorafgaand aan de verkiezing zijn de kandidaatprofielen beoordeeld en is de kandidatenlijst vastgesteld door de verkiezigingscommissie. Deze verkiezingscommissie bestaat uit drie verenigingsleden en is in 2019 benoemd door de bondsraad.

Na sluiting van de verkiezing heeft de verkiezingscommissie de resultaten ontvangen van WebElect. Op basis van deze resultaten heeft de verkiezingscommissie officieel de uitslag van de verkiezing vastgesteld zoals die hieronder te zien is. Hierbij is rekening gehouden met de afspraken die zijn gemaakt in de statuten en reglementen. Zo kunnen maximaal vier kandidaten afkomstig uit hetzelfde district gekozen worden en mag er niet meer dan één lid van een vereniging zitting nemen in de bondsraad.

Uitslag

In totaal zijn er negentien zetels beschikbaar in de bondsraad. Conform de statuten en reglementen is vastgesteld dat er zeventien kandidaten zijn die direct verkozen zijn tot lid van de bondsraad. Deze zeventien kandidaten (alfabetisch op achternaam gesorteerd) zijn:

Peter Bonarius

Christian Bos

Rob Hulst

Willy van Kilsdonk

Rien van Kinderen

André de Kort

Karel Los

Arthur Meertens

Jur Moorlag

Arend Nijborg

Ed Roelofs

Henny van Schaaijk

Désirée Schalk

Frank Versluis

Ad Wagenaars

Peter van Wermeskerken

Rob van der Zwet

 

Overige twee zetels

Om de bondsraad compleet te maken, dient duidelijk te worden wie de overige twee zetels zullen bezetten. Er zijn drie kandidaten die op basis van de op hun uitgebrachte stemmen in aanmerking komen voor de twee zetels. Deze kandidaten zijn

Riemer Haagsma

Cees Kalis

Tjibbe Steneker

 

In de statuten en reglementen is geen regeling opgenomen hoe in een dergelijk geval wordt bepaald welke kandidaten worden verkozen.

Het bondsbestuur heeft, op advies van de reglementencommissie, besloten om door middel van loting te bepalen welke twee kandidaten alsnog worden verkozen tot lid van de bondsraad. Deze loting zal plaatsvinden tijdens het extra Strategisch Beraad op 21 maart 2020. Zodra de uitkomst van deze loting bekend is, zal dit uiteraard worden gecommuniceerd.