Veelgestelde vragen

Hieronder treft u veelgestelde vragen over de volgende onderwerpen:

 • Accommodatie en speelterrein
 • AVG – Nieuwe privacy wetgeving
 • Bestellingen
 • Bondsblad Petanque
 • Bondscontributie & lidmaatschap
 • Buitenlandse overschrijving
 • Competitie en kampioenschappen
 • Klacht
 • Spelregels
 • Waar vind ik welke informatie?
 • Toernooireglement

Contact

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met het bondsbureau.

 

Accommodatie en speelterrein

Hoe moet ik een jeu de boules baan aanleggen?

Voor de aanleg van een professionele Jeu de Boules baan moet u rekening houden met een aantal zaken. In onderstaand documentje kunt u de belangrijkste aandachtspunten lezen. Voor specifieke technische inhoudelijke vragen, kunt u contact opnemen met ISA Sport.

Download de samenvatting aanleg Jeu de Boules baan.

Is er een richtlijn om te bepalen hoeveel banen nodig zijn per aantal leden?

De norm houdt rekening met de wedstrijdvorm (doubletten of tripletten) van de vereniging.

Benodigd aantal banen bij tripletten:

 •  Aantal leden vereniging x 75% gedeeld door 6

Benodigd aantal banen bij doubletten:

 • Aantal leden vereniging x 75% gedeeld door 4

75% = gemiddelde opkomst van leden per trainingsactiviteit.

Wat als u muziek wilt draaien in de kantine van de vereniging?

Als u muziek op wilt zetten in de kantine van de vereniging, dan moet je daarvoor een muzieklicentie hebben. Deze toestemming regelt u met een licentie van Buma en Sena. Daarmee zijn de rechten geregeld voor de makers en bedenkers van muziek. Wanneer een vereniging aangesloten is bij de NJBB, geniet het een collectieve korting. Deze korting kan flink schelen in het budget. Voor meer informatie: info@njbb.nl.

AVG – Nieuwe privacy wetgeving

Wanneer mag ik als vereniging persoonsgegevens verwerken?

Je mag alleen persoonsgegevens verwerken voor het doel waarvoor deze zijn verzameld en alleen op basis van een van de volgende 6 grondslagen.

a) Toestemming van de betrokkene;
b) uitvoering van een overeenkomst;
c) voldoen aan een wettelijke plicht
d) bescherming van de belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon
e) uitvoering taak van algemeen belang
f) behartiging van gerechtvaardigde belangen

Voor alle gegevens die u verwerkt moet u zich dus afvragen met welk doel je dat doet en op basis van welke van de hierboven genoemde grondslagen. Als sportvereniging zal je vooral gegevens verwerken op basis van de eerste twee grondslagen: uitvoering van de (lidmaatschaps)overeenkomst en toestemming van de betrokkene.

Gegevens die je bijvoorbeeld nodig hebt voor de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst zijn:

a. adresgegevens voor de ledenadministratie;
b. adresgegevens voor de oproeping van de algemene ledenvergadering;
c. bankgegevens voor de afschrijving van de contributie;
d. geboortejaar/datum voor de indeling in categorieën (datum alleen indien jaar niet voldoende is).

Wees voorzichtig met het gebruik van de grondslag ‘behartiging van gerechtvaardigde belangen’. Bij het gebruik van deze grondslag moet een belangenafweging worden gemaakt tussen de privacy van de betrokkene en het belang van de vereniging bij het verwerken van de persoonsgegevens.

Mag ik foto’s en filmpjes van sporters en toeschouwers publiceren?

Voor het maken en publiceren van beeldmateriaal moet de sportorganisatie toestemming hebben van herkenbaar in beeld gebrachte betrokkenen, óf een gerechtvaardigd belang hebben. Denk bij een gerechtvaardigd belang bijvoorbeeld aan persvrijheid, direct marketing, promotie van de organisatie of beveiliging. Ook wedstrijdverslaggeving kan gemotiveerd onder het gerechtvaardigd belang vallen. Een sportorganisatie mag in dat geval foto’s en beelden van wedstrijden publiceren of uitzenden, ook als daarbij bijvoorbeeld toeschouwers herkenbaar in beeld komen.

De belangenafweging moet zorgvuldig zijn en de belangen van de vereniging én die van de betrokkenen moeten uitvoerig afgewogen en beschreven. De juiste belangenafweging is belangrijk om fouten te voorkomen.

Let op bij jeugd jonger dan 16 jaar: hun privacybelang weegt extra zwaar. Vraag daarom uitdrukkelijk toestemming aan de ouders of voogd voordat je overgaat tot publicatie.

Als het gaat om foto’s en/of filmpjes van feesten of andere bijeenkomsten op de vereniging, is uitdrukkelijke toestemming nodig voor het publiceren. Dit geldt ook als de foto’s en/of filmpjes worden gepubliceerd in een besloten groep (bijvoorbeeld op social media).

Hoe vraag ik toestemming van een betrokkene?

Wil je persoonsgegevens verwerken op basis van de grondslag toestemming, dan kun je die toestemming vragen via een toestemmingsformulier. Hierbij moet worden gelet op het volgende:

a. Toestemming moet actief zijn gegeven. Maak dus geen gebruik van vooraf aangevinkte vakjes.
b. Toestemming moet voldoende concreet zijn gegeven. Het moet duidelijk zijn waar de toestemming voor wordt gevraagd, je mag de gegevens ook niet voor iets anders gebruiken;
c. Het verzoek om toestemming moet duidelijk, kort en bondig zijn;
d. Toestemming moet vrijwillig worden gegeven;
e. Betrokkene moet de toestemming altijd weer eenvoudig kunnen intrekken;
f. Bij jeugd (jonger dan 16 jaar) moet de ouder of voogd toestemming geven. Dit geldt voor aanmelding als lid, maar ook voor inschrijving voor toernooien, kampen of een nieuwsbrief.

Kan een teamcaptain toestemming geven voor het verwerken van de persoonsgegevens van zijn teamgenoten?

Nee, je moet van iedereen van wie je persoonsgegevens verwerkt (bijvoorbeeld publicatie) toestemming hebben. De teampcaptain kan geen vervangende toestemming geven tenzij hij gemachtigd is (en hij dit kan aantonen).

Is er een verwerkersovereenkomst nodig tussen de vereniging en de NJBB?

Wanneer is een verwerkersovereenkomst verplicht?
Er is een verwerkersovereenkomst nodig als er een verantwoordelijke en een verwerker is. Voor het onderscheid tussen verwerkingsverantwoordelijke en verwerker is bepalend dat een verwekingsverantwoordelijke degene is die het doel en de middelen voor de gegevensverwerking vaststelt. Een verwerker heeft géén zeggenschap over het doel en de middelen en handelt uitsluitend in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke bij het verwerken van persoonsgegevens, waarbij de verwerking de primaire opdracht is.

Het bepalen van het doel en de middelen kan ook betekenen dat de verantwoordelijke kiest voor inschakeling van een partij die gegevens op een bepaalde manier verwerkt en niet voor een andere partij.

Afspraken binnen de NJBB
In de statuten van de NJBB is bepaald dat verenigingsleden “automatisch” lid worden van de NJBB op het moment dat zij lid worden van een lidvereniging. De verenging meldt de sporter bij de bond aan en draagt ook de bondscontributie af. Dit is vaak in de statuten of het huishoudelijk reglement van de lidvereniging geregeld.

Door deze constructie ontstaan er twee overeenkomsten. Er is dan een overeenkomst tussen (1) de sporter en de lidvereniging en (2) tussen de sporter en de NJBB. Onderdeel van de overeenkomst met de lidvereniging is dat de sporter lid wordt van de NJBB, dat de lidvereniging hem aanmeldt en de bondscontributie voor hem afdraagt.

TIP: Het is verstandig op het aanmeldformulier van de vereniging duidelijk op te nemen dat de sporter bij lidmaatschap van de vereniging ook lid van de NJBB wordt. Ook is het verstandig op te nemen dat de vereniging zorgt voor aanmelding en contributieafdracht aan de NJBB. Zo gaat het lid bewust beide lidmaatschappen aan en is het goed op de hoogte.

De lidvereniging levert de persoonsgegevens van de sporter aan bij de NJBB als zij deze bij de NJBB aanmeldt. Het betreft, vanuit het perspectief van de lidvereniging, verstrekking van gegevens aan een derde (de NJBB) ter uitvoering van de sportovereenkomst met de vereniging.

Omdat de sporters lid zijn van zowel de lidvereniging als de NJBB zijn lidverenging en NJBB beiden verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Beiden moeten daarom een eigen grondslag hebben voor de verwerkingen die zij doen. Vaak zal dit neerkomen op Uitvoering van de (eigen) overeenkomst of Gerechtvaardigd belang. In deze situatie is géén verwerkersovereenkomst tussen vereniging en bond vereist.

Moeten we in het huishoudelijk regelement verwijzen naar onze privacyverklaring?

Een verwijzing in het huishoudelijk reglement is niet verplicht maar zeker een goede plaats om de leden op de privacyverklaring te wijzen. Opname in de statuten ligt minder voor de hand omdat deze bij notaris gewijzigd moeten worden en deze minder actief gelezen worden.

Het gaat er om dat je betrokkenen op eigen initiatief informeert over wat er met hun gegevens gebeurt en wat hun rechten zijn. Dat doe je door de privacyverklaring bijvoorbeeld op de website te zetten. In verschillende uitingen verwijs je vervolgens naar deze privacyverklaring. Denk naast het huishoudelijk reglement aan een vaste tekst onderaan e-mails, op inschrijvingsformulieren en andere uitingen.

Meer vragen met antwoord over de AVG kunt u vinden via De AVG Helpdesk (www.avghelpdesksport.nl) of op sport.nl/voorclubs >

Bestellingen

Waar kan ik het bestelformulier vinden?

Op het bestelformulier staan verschillende artikelen. Het bestelformulier biedt mogelijkheid tot het bestellen van butjes (uniek geverfd), uitslagenlijsten (A1 formaat), wedstrijdkaarten (A6 formaat), reglementenboekjes (A6 formaat), flyers van Play Petanque en flyers Zonder Respect geen Petanque. Klik hier om het bestelformulier te downloaden.

Voor functionarissen van verenigingen zijn een verenigingspolo, verenigingsjas en verenigingstrui te bestellen. De verenigingspolo kost 25,- per stuk (inclusief verzendkosten). De jas en trui kosten 35,- per stuk (inclusief verzendkosten). Alle artikelen worden voorzien van een witte bedrukking op de rug met de tekst ‘OFFICIAL’. Het is te bestellen door middel van het sturen van een e-mail naar info@njbb.nl onder vermelding van het aantal artikelen en de betreffende maten.
Indien er wordt getwijfeld over de kledingmaat kan er bij een Erima-vestiging in de buurt een vergelijkbaar artikelen worden gepast. Wanneer de maat toch niet voldoet, kan het kledingstuk worden geruild. Verzendkosten zijn voor de vereniging. De levertijd bedraagt, mede door de bedrukking, ongeveer drie weken. 

NJBB Jack-official NJBB Polo_Official

 

 

 

 

Official verenigingstrui        Official verenigingspolo

De afbeelding van de verenigingsjas is op te vragen via info@njbb.nl.

Bondsblad Petanque

Ik wil het bondsblad ontvangen

U ontvangt het bondsblad Petanque 3x per jaar wanneer u lid bent van de NJBB. Wilt u een los abonnement bestellen? Neem dan contact op met het bondsbureau.

Een abonnement kost € 24,00 per jaar.

Ik heb het bondsblad Petanque niet ontvangen

De verspreiding van het bondsblad wordt verzorgd door een externe partij. Als u het bondsblad niet heeft ontvangen, neem dan contact op met het bondsbureau.

Bondscontributie & Lidmaatschap

Kent de NJBB een individueel lidmaatschap?

Nee, de NJBB kent geen individueel lidmaatschap. Als u lid wilt worden van de NJBB, dient u zich aan te melden bij een aangesloten vereniging.

Hoe werkt het lidmaatschap?

De vereniging draagt jaarlijks een bedrag af aan de NJBB. Dit bedrag is gebaseerd op een afdracht aan verenigingscontributie en licentiekosten.

Verenigingscontributie

De verenigingscontributie van het lopende jaar is/wordt berekend op basis van het totaal aantal in het afgelopen jaar.
In het jaar van aanmelding wordt er geen verenigingscontributie berekend. De verenigingscontributie 2019 wordt berekend op basis van het totaal aantal leden in 2018:

Aantal leden Bedrag per jaar 2019
0-24 € 57,00
25-49 € 114,00
50-99 € 171,00
100-199 € 228,00
200-399 € 285,00

Licentiekosten per lid

Afhankelijk van het type licentie dat de vereniging voor u aanvraagt, wordt onderstaand bedrag door de vereniging aan de NJBB afgedragen. 

Type licentie Bedrag 2019 Vanaf 1 september 2019
CLUB-licentie € 12,75 € 11,75
JEUGD-licentie € 16,50 € 15,50
WEDSTRIJD-licentie € 33,00 € 32,00

 

Welke licenties kent de NJBB?

De NJBB kent 3 verschillende licenties:

Club-licentie
Een speler met een Club-licentie heeft alleen speelrechten binnen zijn/haar eigen club. Hij/zij mag deelnemen aan Categorie 3 toernooien van de eigen vereniging als de vereniging dat toelaat. Een speler met een Club-licentie mag niet deelnemen aan toernooien buiten de vereniging, districtscompetities, de Nationale Petanque Competitie (NPC) en Nationale Kampioenschappen (NK’s).

Wedstrijd-licentie
Een speler met een Wedstrijd-licentie mag deelnemen aan alle toernooien en districtscompetities, waaronder de Nationale Petanque Competitie (NPC), Nationale Kampioenschappen (NK’s) of andere toernooien.

Jeugd-licentie
De rechten van een Jeugd-licentie zijn gelijk aan een Wedstrijd-licentie. Voordat een speler 18 jaar is, moet hij/zij de voorkeur aangeven voor een Club- of Wedstrijd-licentie. De vereniging moet de voorkeur in de periode van 1 december t/m 31 januari aangeven.

Hoe kan ik een wijziging in mijn lidmaatschapgegevens doorgeven?

Wijzigingen kunt u niet rechtstreeks bij de bond doorgeven. U dient hiervoor altijd contact op te nemen met de ledenadministrateur en/of secretaris van uw eigen vereniging. Zij voeren deze wijzigingen door in het Online Ledenadministratie Systeem van de NJBB.

Wat zijn de kosten van het wijzigen van een licentie?

Van 1 januari tot 1 februari kunnen wijzigingen kosteloos doorgegeven worden. Wilt u vanaf 1 februari wijzigen van clublicentie naar wedstrijdlicentie, betaalt u het verschil van de licentiekosten + € 2,25 administratiekosten. Downgraden van een licentie (van wedstrijd naar club) kan alleen in januari en is dus kosteloos.

Een voorbeeld: een speler wil in maart wijzgingen van clublicentie naar wedstrijdlicentie, dan zijn de kosten € 20,- + € 2,25 = € 22,25.

Wijzigingen dienen doorgevoerd te worden door de ledenadministrateur van de vereniging.

Waar kan ik formulieren vinden met betrekking tot de ledenadministratie?

Sinds 2010 heeft de NJBB een nieuw Online Ledenadministratie Systeem (OLS). Alle formulieren met betrekking tot de ledenadministratie zijn binnen het OLS terug te vinden. Alleen de ledenadministrateur en/of secretaris van uw vereniging kan deze gegevens raadplegen of wijzigen.

Wat is een overschrijving?

Binnen de NJBB kan een lid slechts over één Wedstrijd-licentie beschikken. Als een lid over een Wedstrijd-licentie beschikt binnen Club A en wil overstappen naar Club B én voor Club B met een Wedstrijd-licentie wil uitkomen, dan betreft het een overschrijving.

In welke periode kan voor een lid een overschrijving worden aangevraagd?

Van 1 t/m 31 januari en van 1 t/m 30 september kan de ledenadministrateur van de vereniging waar het lid ingeschreven wil komen te staan via het Online Leden Administratiesysteem een overschrijving aanvragen.

Hoe werkt een overschrijving?

De ledenadministrateur van de vereniging waar de speler naartoe verhuist vraagt de overschrijving aan.

Hoe werkt een buitenlandse overschrijving

Als u wilt overschrijven van een jeu de boules vereniging in Nederland naar een jeu de boules vereniging in het buitenland dient u dit aan te geven bij de ledenadministrateur / secretaris van uw eigen vereniging in Nederland. De ledenadministrateur beschikt over de juiste formulieren om een buitenlandse overschrijving in orde te maken.

Moet ik bij een overschrijving in januari mijn licentiepasjes inleveren?

Nee. Aangezien elk lid een nieuwe licentiepas voor het nieuwe seizoen ontvangt, is dit niet nodig.

Moet ik bij een overschrijving in september mijn licentiepasjes inleveren?

Ja. Als een lid is overgeschreven in de maand september, dan zal de voorgaande vereniging van de speler een e-mail met akkoord en de licentiepas van de speler per post op moeten sturen naar het bondsbureau. Het bondsbureau kan geen nieuwe licentiepas verstrekken voordat de oude Wedstrijd-licentie is ontvangen.

Wat zijn de kosten van een overschrijving?

In januari worden er geen kosten berekend aangezien elk lid een nieuw licentiepasje ontvangt. In september bedragen de kosten € 7,50.

Hoe kom ik op de website van de ledenadministratie?

De website van de ledenadministratie is te bereiken via: la.njbb.nl.

Competitie en kampioenschappen

Hoe kan ik mij opgeven voor een NK of de NPC?

Dat kan via de secretaris van uw vereniging. Deze vult het inschrijfformulier in en stuurt per e-mail het inschrijfformulier (een Excelbestand) naar: info@njbb.nl. Het inschrijfformulier is te vinden op ons sportplatform: wwwl.nlpetanque.nl, via het menu Wedstrijdsport. Daar kunt u het type kampioenschap selecteren. Op de desbetreffende pagina van het kampioenschap is het inschrijfformulier te vinden.

De inschrijfformulieren voor de NPC en NK’s kunnen alleen door een bestuurslid van de vereniging ingevuld en opgestuurd worden.

Hoe kan ik zien of ik ben opgegeven voor een NK of de NPC?

Op ons sportplatform www.nlpetanque.nl, in het menu ‘Wedstrijdsport’, kunt u bij ieder specifiek kampioenschap controleren of uw aanmelding op het bondsbureau is verwerkt door het document overzicht inschrijvingen te openen.

Onder het menu ‘Wedstrijdsport’ kunt u voor de NPC of een specifiek kampioenschap controleren of uw aanmelding op het bondsbureau is verwerkt.

Klacht

Heeft u een klacht?

We zijn een open en transparante organisatie. Hierom vernemen we graag van u als u een gegronde klacht heeft. Een klacht is een uiting van onvrede over een gedraging, een handeling en/of het nalaten daarvan door de NJBB, of van een onder de verantwoording van de NJBB werkzame functionaris, verbandhoudend met de uitoefening van een functie of werkzaamheden voor de NJBB. Klachten met betrekking tot verenigingen en/of districtsteams dienen in eerste instantie bij de betreffende partij (bestuur vereniging of districtscoördinator) te worden ingediend. Klachten t.a.v. de afhandeling van tuchtrechtelijke- en beroepszaken lopen uitsluitend via het Tuchtcollege en de Commissie van Beroep.

Meld uw klacht aan de NJBB via het onderstaande formulier.

Wie kan een klacht indienen?

Ieder lid die van mening is binnen bovengenoemde voorwaarden met een klacht te maken te hebben, kan een klacht indienen.

Wat gebeurt er met mijn klacht?

Na ontvangst van een klacht wordt deze beoordeeld door de directeur van het bondsbureau.

U ontvangt hiervan een bevestiging per e-mail. Nadat de klacht op het bondsbureau in behandeling is genomen, ontvangt u binnen veertien werkdagen na dagtekening bericht over welke stappen worden ondernomen m.b.t. een mogelijke oplossing. Indien de klacht niet binnen het bondsbureau kan worden opgelost, dan ontvangt u hierover bericht.

Spelregels

Hoe speel ik jeu de boules?

Er zijn verschillende vormen van Jeu de Boules. In Nederland beoefent men bijna uitsluitend petanque. Op ons sportplatform zijn de verkorte spelregels van petanque te vinden en de internationale spelregels, Reglement voor de Petanquesport (RPS). Het toernooireglement, de reglementen van de verschillende NK’s (Nationale Kampioenschappen) en de NPC (Nationale Petanque Competitie) zijn ook te vinden ons sportplatform: www.nlpetanque.nl.

Ik heb een vraag over de spelregels. Waar kan ik die stellen?

In het Reglement voor de PetanqueSport (RPS) en de RPSPlus zijn de basisregels van petanque uitgelegd. De spelregels voor toernooien zijn uitgelegd in de (toernooi)reglementen. Mocht er nog iets onduidelijk zijn over de reglementen, of heeft u andere vragen over de spelregels van petanque, neemt u dan gerust contact op via info@njbb.nl t.n.v. de reglementencommissie.

Waar vind ik welke informatie?

Waar vind ik alle sport gerelateerde documenten?

Alle sport gerelateerde zaken, onderwerpen en documenten zijn te vinden op ons sportplatform: www.nlpetanque.nl. Van de toernooikalender tot de inschrijfformulieren voor de NK’s.

Waar vind ik welke informatie?

Om de zichtbaarheid van de sport en de bond te vergroten en de positionering van de sport en de bond in het Nederlandse sportlandschap te versterken is er in de communicatie een onderscheid gemaakt tussen de organisatie NJBB en de sport NLpetanque. 

In de basis komt het op het volgende neer:

Gebruik onderstaande schema’s voor het vinden van de juiste informatie:

Informatieschema website

 

Een paar voorbeelden

Toernooireglement

Mag ik tijdens een partij een e-sigaret roken?

Nee.

Artikel 32 van het toernooireglement petanque verbiedt het roken tijdens een partij. Dit artikel bevat gedragsregels, geen regels ter bescherming van de gezondheid. Dit impliceert dat het roken niet slechts is verboden om gezondheidsredenen (sport en roken gaan niet samen), maar met name ook omdat het schadelijk is voor het imago van onze sport.

Dit laatste argument geldt onverminderd voor de e-sigaret. De reglementencommissie heeft daarom al in 2008 bepaald dat het gebruiken van de e-sigaret wordt gelijkgesteld aan roken. Het is daarmee verboden een e-sigaret te gebruiken tijdens het spelen van een partij.

Deze uitspraak is nog altijd geldig. In een recent onderzoek twijfelde het RIVM onlangs nog aan de veiligheid van de e-sigaret (zie hiervoor ook deze link).

Moet een scheidsrechter een Nederlandse licentie hebben?

Er wordt in de statuten of het huishoudelijk reglement hier niets direct over gezegd. Twee gevallen waarin het niet noodzakelijk is om verenigingslid te zijn worden in statuten en huishoudelijk reglement met name genoemd (het bondsbestuur en de tuchtcommissie). Hieruit kan men twee diametraal tegenover elkaar staande conclusies trekken: (1) waar niets wordt vermeld is het verenigingslidmaatschap niet verplicht (bondsbestuur en iedere tuchtcommissie moeten een minimum aantal verenigingsleden tellen) of (2) waar niets wordt vermeld wordt men geacht verenigingslid te zijn (slechts als dit niet nodig is, wordt het nadrukkelijk als uitzondering vermeld).

De reglementencommissie heeft uitgesproken dat de tweede interpretatie de juiste is, en wordt in deze visie gesteund door het feit dat in de reglementen wordt voorgeschreven dat alle commissieleden verenigingslid moeten zijn (artikel 25, lid 4 van het huishoudelijk reglement), terwijl voor leden van werkgroepen nadrukkelijk een uitzondering wordt gemaakt.

Ten slotte is er nog een praktisch argument: om de mogelijkheid open te houden om, in voorkomende gevallen, een scheidsrechter (of wedstrijdleider) tuchtrechtelijk aan te pakken, is het noodzakelijk dat deze verenigingslid is van de bond. Het is dus niet slechts in strijd met de geest van de statuten en het huishoudelijk reglement, maar ook nog eens ongewenst. Het antwoord is dus ja.

Mag iemand met een buitenlandse licentie een Nederlandse vereniging tijdens de NPC coachen?

Nee, dit mag niet.

Volgens de definities uit het toernooireglement petanque is een coach onderdeel van een (ingeschreven) team. Een team komt tijdens de NPC altijd uit voor een vereniging en bestaat in zijn geheel uit houders van een licentie die lid zijn van die vereniging (zie bijlage 2 bij het TRP, artikel 2, lid 2). Dit móet wel een W–licentie zijn, anders mag men niet deelnemen aan een toernooi van categorie 1.

De reglementencommissie constateert dat de genoemde persoon niet de vereiste W–licentie voor die vereniging heeft. Het mag dus niet.

Voor andere toernooien dan de NPC, waarbij een team niet noodzakelijk helemaal uit houders van een licentie bij dezelfde vereniging bestaat, is er wat dit betreft dus geen probleem. Daar kan iedereen met een W-licentie als coach optreden (een buitenlandse licentie geldt als W-licentie).