Veelgestelde vragen

Hieronder treft u veelgestelde vragen over de volgende onderwerpen:

 • Accommodatie en speelterrein
 • AVG – Nieuwe privacy wetgeving
 • Bestellingen
 • Bondsblad Petanque
 • Bondscontributie & lidmaatschap
 • Buitenlandse overschrijving
 • Competitie en kampioenschappen
 • Klacht
 • Spelregels
 • Waar vind ik welke informatie?
 • Toernooireglement

Contact

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met het bondsbureau.

 

Accommodatie en speelterrein

Hoe moet ik een jeu de boules baan aanleggen?

Voor de aanleg van een professionele Jeu de Boules baan moet u rekening houden met een aantal zaken. In onderstaand documentje kunt u de belangrijkste aandachtspunten lezen. Voor specifieke technische inhoudelijke vragen, kunt u contact opnemen met ISA Sport.

Download de samenvatting aanleg Jeu de Boules baan.

Is er een richtlijn om te bepalen hoeveel banen nodig zijn per aantal leden?

De norm houdt rekening met de wedstrijdvorm (doubletten of tripletten) van de vereniging.

Benodigd aantal banen bij tripletten:

 •  Aantal leden vereniging x 75% gedeeld door 6

Benodigd aantal banen bij doubletten:

 • Aantal leden vereniging x 75% gedeeld door 4

75% = gemiddelde opkomst van leden per trainingsactiviteit.

Wat als u muziek wilt draaien in de kantine van de vereniging?

Als u muziek op wilt zetten in de kantine van de vereniging, dan moet je daarvoor een muzieklicentie hebben. Deze toestemming regelt u met een licentie van Buma en Sena. Daarmee zijn de rechten geregeld voor de makers en bedenkers van muziek. Wanneer een vereniging aangesloten is bij de NJBB, geniet het een collectieve korting. Deze korting kan flink schelen in het budget. Voor meer informatie: info@njbb.nl. Voor het opgeven voor deze korting kan je op deze link klikken

AVG – Nieuwe privacy wetgeving

Wanneer mag ik als vereniging persoonsgegevens verwerken?

Je mag alleen persoonsgegevens verwerken voor het doel waarvoor deze zijn verzameld en alleen op basis van een van de volgende 6 grondslagen.

a) Toestemming van de betrokkene;
b) uitvoering van een overeenkomst;
c) voldoen aan een wettelijke plicht
d) bescherming van de belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon
e) uitvoering taak van algemeen belang
f) behartiging van gerechtvaardigde belangen

Voor alle gegevens die u verwerkt moet u zich dus afvragen met welk doel je dat doet en op basis van welke van de hierboven genoemde grondslagen. Als sportvereniging zal je vooral gegevens verwerken op basis van de eerste twee grondslagen: uitvoering van de (lidmaatschaps)overeenkomst en toestemming van de betrokkene.

Gegevens die je bijvoorbeeld nodig hebt voor de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst zijn:

a. adresgegevens voor de ledenadministratie;
b. adresgegevens voor de oproeping van de algemene ledenvergadering;
c. bankgegevens voor de afschrijving van de contributie;
d. geboortejaar/datum voor de indeling in categorieën (datum alleen indien jaar niet voldoende is).

Wees voorzichtig met het gebruik van de grondslag ‘behartiging van gerechtvaardigde belangen’. Bij het gebruik van deze grondslag moet een belangenafweging worden gemaakt tussen de privacy van de betrokkene en het belang van de vereniging bij het verwerken van de persoonsgegevens.

Mag ik foto’s en filmpjes van sporters en toeschouwers publiceren?

Voor het maken en publiceren van beeldmateriaal moet de sportorganisatie toestemming hebben van herkenbaar in beeld gebrachte betrokkenen, óf een gerechtvaardigd belang hebben. Denk bij een gerechtvaardigd belang bijvoorbeeld aan persvrijheid, direct marketing, promotie van de organisatie of beveiliging. Ook wedstrijdverslaggeving kan gemotiveerd onder het gerechtvaardigd belang vallen. Een sportorganisatie mag in dat geval foto’s en beelden van wedstrijden publiceren of uitzenden, ook als daarbij bijvoorbeeld toeschouwers herkenbaar in beeld komen.

De belangenafweging moet zorgvuldig zijn en de belangen van de vereniging én die van de betrokkenen moeten uitvoerig afgewogen en beschreven. De juiste belangenafweging is belangrijk om fouten te voorkomen.

Let op bij jeugd jonger dan 16 jaar: hun privacybelang weegt extra zwaar. Vraag daarom uitdrukkelijk toestemming aan de ouders of voogd voordat je overgaat tot publicatie.

Als het gaat om foto’s en/of filmpjes van feesten of andere bijeenkomsten op de vereniging, is uitdrukkelijke toestemming nodig voor het publiceren. Dit geldt ook als de foto’s en/of filmpjes worden gepubliceerd in een besloten groep (bijvoorbeeld op social media).

Hoe vraag ik toestemming van een betrokkene?

Wil je persoonsgegevens verwerken op basis van de grondslag toestemming, dan kun je die toestemming vragen via een toestemmingsformulier. Hierbij moet worden gelet op het volgende:

a. Toestemming moet actief zijn gegeven. Maak dus geen gebruik van vooraf aangevinkte vakjes.
b. Toestemming moet voldoende concreet zijn gegeven. Het moet duidelijk zijn waar de toestemming voor wordt gevraagd, je mag de gegevens ook niet voor iets anders gebruiken;
c. Het verzoek om toestemming moet duidelijk, kort en bondig zijn;
d. Toestemming moet vrijwillig worden gegeven;
e. Betrokkene moet de toestemming altijd weer eenvoudig kunnen intrekken;
f. Bij jeugd (jonger dan 16 jaar) moet de ouder of voogd toestemming geven. Dit geldt voor aanmelding als lid, maar ook voor inschrijving voor toernooien, kampen of een nieuwsbrief.

Kan een teamcaptain toestemming geven voor het verwerken van de persoonsgegevens van zijn teamgenoten?

Nee, je moet van iedereen van wie je persoonsgegevens verwerkt (bijvoorbeeld publicatie) toestemming hebben. De teampcaptain kan geen vervangende toestemming geven tenzij hij gemachtigd is (en hij dit kan aantonen).

Is er een verwerkersovereenkomst nodig tussen de vereniging en de NJBB?

Wanneer is een verwerkersovereenkomst verplicht?
Er is een verwerkersovereenkomst nodig als er een verantwoordelijke en een verwerker is. Voor het onderscheid tussen verwerkingsverantwoordelijke en verwerker is bepalend dat een verwekingsverantwoordelijke degene is die het doel en de middelen voor de gegevensverwerking vaststelt. Een verwerker heeft géén zeggenschap over het doel en de middelen en handelt uitsluitend in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke bij het verwerken van persoonsgegevens, waarbij de verwerking de primaire opdracht is.

Het bepalen van het doel en de middelen kan ook betekenen dat de verantwoordelijke kiest voor inschakeling van een partij die gegevens op een bepaalde manier verwerkt en niet voor een andere partij.

Afspraken binnen de NJBB
In de statuten van de NJBB is bepaald dat verenigingsleden “automatisch” lid worden van de NJBB op het moment dat zij lid worden van een lidvereniging. De verenging meldt de sporter bij de bond aan en draagt ook de bondscontributie af. Dit is vaak in de statuten of het huishoudelijk reglement van de lidvereniging geregeld.

Door deze constructie ontstaan er twee overeenkomsten. Er is dan een overeenkomst tussen (1) de sporter en de lidvereniging en (2) tussen de sporter en de NJBB. Onderdeel van de overeenkomst met de lidvereniging is dat de sporter lid wordt van de NJBB, dat de lidvereniging hem aanmeldt en de bondscontributie voor hem afdraagt.

TIP: Het is verstandig op het aanmeldformulier van de vereniging duidelijk op te nemen dat de sporter bij lidmaatschap van de vereniging ook lid van de NJBB wordt. Ook is het verstandig op te nemen dat de vereniging zorgt voor aanmelding en contributieafdracht aan de NJBB. Zo gaat het lid bewust beide lidmaatschappen aan en is het goed op de hoogte.

De lidvereniging levert de persoonsgegevens van de sporter aan bij de NJBB als zij deze bij de NJBB aanmeldt. Het betreft, vanuit het perspectief van de lidvereniging, verstrekking van gegevens aan een derde (de NJBB) ter uitvoering van de sportovereenkomst met de vereniging.

Omdat de sporters lid zijn van zowel de lidvereniging als de NJBB zijn lidverenging en NJBB beiden verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Beiden moeten daarom een eigen grondslag hebben voor de verwerkingen die zij doen. Vaak zal dit neerkomen op Uitvoering van de (eigen) overeenkomst of Gerechtvaardigd belang. In deze situatie is géén verwerkersovereenkomst tussen vereniging en bond vereist.

Moeten we in het huishoudelijk regelement verwijzen naar onze privacyverklaring?

Een verwijzing in het huishoudelijk reglement is niet verplicht maar zeker een goede plaats om de leden op de privacyverklaring te wijzen. Opname in de statuten ligt minder voor de hand omdat deze bij notaris gewijzigd moeten worden en deze minder actief gelezen worden.

Het gaat er om dat je betrokkenen op eigen initiatief informeert over wat er met hun gegevens gebeurt en wat hun rechten zijn. Dat doe je door de privacyverklaring bijvoorbeeld op de website te zetten. In verschillende uitingen verwijs je vervolgens naar deze privacyverklaring. Denk naast het huishoudelijk reglement aan een vaste tekst onderaan e-mails, op inschrijvingsformulieren en andere uitingen.

Meer vragen met antwoord over de AVG kunt u vinden via De AVG Helpdesk (www.avghelpdesksport.nl) of op sport.nl/voorclubs >

Bestellingen

Waar kan ik het bestelformulier vinden?

Op het bestelformulier staan verschillende artikelen. Het bestelformulier biedt mogelijkheid tot het bestellen van butjes (uniek geverfd), uitslagenlijsten (A1 formaat), wedstrijdkaarten (A6 formaat), reglementenboekjes (A6 formaat), flyers van Play Petanque en flyers Zonder Respect geen Petanque. Klik hier om het bestelformulier te downloaden.

Voor functionarissen van verenigingen zijn een verenigingspolo, verenigingsjas en verenigingstrui te bestellen. De verenigingspolo kost 25,- per stuk (inclusief verzendkosten). De jas en trui kosten 35,- per stuk (inclusief verzendkosten). Alle artikelen worden voorzien van een witte bedrukking op de rug met de tekst ‘OFFICIAL’. Het is te bestellen door middel van het sturen van een e-mail naar info@njbb.nl onder vermelding van het aantal artikelen en de betreffende maten.
Indien er wordt getwijfeld over de kledingmaat kan er bij een Erima-vestiging in de buurt een vergelijkbaar artikelen worden gepast. Wanneer de maat toch niet voldoet, kan het kledingstuk worden geruild. Verzendkosten zijn voor de vereniging. De levertijd bedraagt, mede door de bedrukking, ongeveer drie weken.

NJBB Jack-official NJBB Polo_Official

 

 

 

 

Official verenigingstrui        Official verenigingspolo

De afbeelding van de verenigingsjas is op te vragen via info@njbb.nl.

Bondsblad Petanque

Ik wil het bondsblad ontvangen

Leden ontvangen jaarlijks het Bondsblad Petanque in december. Het Bondsblad wordt aan huis bezorgd. Wilt u een los abonnement bestellen? Neem dan contact op met het bondsbureau.

Een abonnement kost € 24,00 per jaar.

Ik heb het bondsblad Petanque niet ontvangen

De verspreiding van het bondsblad wordt verzorgd door een externe partij. Als u het bondsblad niet heeft ontvangen, neem dan contact op met het bondsbureau.

Bondscontributie & Lidmaatschap

Kent de NJBB een individueel lidmaatschap?

Nee, de NJBB kent geen individueel lidmaatschap. Als u lid wilt worden van de NJBB, dient u zich aan te melden bij een aangesloten vereniging.

Hoe werkt het lidmaatschap?

Hoeveel bedragen de kosten in 2021?

  2024 2025
Bondsbijdrage senioren €26,50 Nog niet bekend
Bondsbijdrage senioren vanaf 1 juli €13,25 Nog niet bekend
Bondsbijdrage jeugd (tot 18 jaar) €13,25 Nog niet bekend
Bondsbijdrage jeugd (tot 18 jaar) vanaf 1 juli €6,50 Nog niet bekend
Administratiekosten overschrijven €5,30- Nog niet bekend
Administratiekosten extra lidmaatschap €5,30- Nog niet bekend
Bewijs van lidmaatschap (indien licentie bij een vereniging in het buitenland) €26,50 Nog niet bekend
Welke licentie kent de NJBB?

Een lid dat zich aanmeldt bij een vereniging, wordt door de ledenadministrateur van de vereniging aangemeld in de bondsapplicatie met een primair lidmaatschap.

Als het lid in kwestie al over een primair lidmaatschap beschikt bij een andere vereniging dan kan voor deze persoon alleen een extra lidmaatschap worden toegevoegd. Als hij/zij toch een primair lidmaatschap wil afsluiten bij deze vereniging dan zal er een overschrijving plaats vinden (van primair lidmaatschap bij club a naar primair lidmaatschap naar club b).

Leden die voorheen over een wedstrijdlicentie beschikten gingen over naar primair lidmaatschap bij de vereniging waarvan ze een wedstrijdlicentie hadden. Leden die over een wedstrijdlicentie en één of meerdere clublicenties beschikten zijn per 1 januari overgegaan naar een extra lidmaatschap bij de verenigingen waarvan een clublicentie in bezit was.

Alle leden die over één clublicentie beschikten gingen over naar een primair lidmaatschap bij de vereniging waarvan ze een clublicentie hadden. Leden die over twee clublicenties beschikten van verschillende verenigingen is gevraagd om de keuze van hun primair lidmaatschap kenbaar te maken via de vereniging.

Hoe kan ik een wijziging in mijn lidmaatschapgegevens doorgeven?

Wijzigingen kunt u niet rechtstreeks bij het bondsbureau doorgeven. U dient hiervoor altijd contact op te nemen met de ledenadministrateur en/of secretaris van uw eigen vereniging. Zij voeren deze wijzigingen door in de ledenadministratie.

Wat zijn de kosten van het wijzigen van een licentie?

De kosten voor een overschrijving van een primair lidmaatschap bedragen €5,30. De kosten voor het aanvragen van een extra lidmaatschap bedragen €5,30

Waar kan ik formulieren vinden met betrekking tot de ledenadministratie?

Alle informatie met betrekking tot de ledenadministratie is terug te vinden op de pagina ‘ledenadministratie‘ in het menu. Alleen de ledenadministrateur en/of secretaris van uw vereniging kan gegevens raadplegen of wijzigen in het systeem.

Wat is een overschrijving?

Binnen de NJBB kan een lid over één primair en meerdere extra lidmaatschappen beschikken. Als een lid zijn primaire lidmaatschap naar een andere vereniging wil overdragen, dan betreft het een overschrijving.

In welke periode kan voor een lid een overschrijving worden aangevraagd?

Dit kan te allen tijde.

Hoe werkt een overschrijving?

De ledenadministrateur van de huidige vereniging waar de speler momenteel lid is moet het betreffende lid afmelden. De nieuwe verenging moet het betreffende lid aanmelden nadat hij/zij bij de oude vereniging is afgemeld. Het is van belang dat exact dezelfde gegevens worden ingevuld zoals het lid bij de oude vereniging in het systeem staat. Leden kunnen de betreffende gegevens opvragen bij de ledenadministrateur van de vereniging of via de ledenmodule waar ook de digitale licentie kan worden gedownload. 

Hoe werkt een buitenlandse overschrijving

Als u wilt overschrijven van een petanque vereniging in Nederland naar een petanque vereniging in het buitenland dient u dit aan te geven bij de ledenadministrateur / secretaris van uw eigen vereniging in Nederland. De ledenadministrateur beschikt over de juiste formulieren om een buitenlandse overschrijving in orde te maken.

Wat zijn de kosten van een overschrijving?

De kosten voor een overschrijving zijn € 5,30. Bij een buitenlandse overschrijving worden er geen kosten in rekening gebracht.

Wat zijn de administratiekosten van een extra lidmaatschap

De kosten voor een extra lidmaatschap zijn € 5,30.

Hoe kom ik op de website van de ledenadministratie?

De website van de ledenadministratie is te bereiken via deze link >

Competitie en kampioenschappen

Hoe kan ik mij opgeven voor een NK of de NPC?

Dat kan via de secretaris van uw vereniging. Deze vult het inschrijfformulier in en stuurt per e-mail het inschrijfformulier (een Excelbestand) naar: info@njbb.nl. Het inschrijfformulier is te vinden op ons sportplatform: wwwl.nlpetanque.nl, via het menu Wedstrijdsport. Daar kunt u het type kampioenschap selecteren. Op de desbetreffende pagina van het kampioenschap is het inschrijfformulier te vinden.

De inschrijfformulieren voor de NPC en NK’s kunnen alleen door een bestuurslid van de vereniging ingevuld en opgestuurd worden.

Hoe kan ik zien of ik ben opgegeven voor een NK of de NPC?

Op ons sportplatform www.nlpetanque.nl, in het menu ‘Wedstrijdsport’, kunt u bij ieder specifiek kampioenschap controleren of uw aanmelding op het bondsbureau is verwerkt door het document overzicht inschrijvingen te openen.

Onder het menu ‘Wedstrijdsport’ kunt u voor de NPC of een specifiek kampioenschap controleren of uw aanmelding op het bondsbureau is verwerkt.

Klacht

Heeft u een klacht?

De NJBB is een open en transparante organisatie. Hierom vernemen we graag van u als u een gegronde klacht heeft. Een klacht is een uiting van onvrede over een gedraging, een handeling en/of het nalaten daarvan door de NJBB, of van een onder de verantwoording van de NJBB werkzame functionaris, verband houdend met de uitoefening van een functie of werkzaamheden voor de NJBB. Klachten met betrekking tot verenigingen en/of medewerkers/vrijwilliger functionarissen die werkzaam zijn voor de landelijke organisatie dienen in eerste instantie bij de betreffende partij (bestuur van vereniging of bondsbureau) te worden ingediend. Klachten t.a.v. de afhandeling van tuchtrechtelijke- en beroepszaken lopen uitsluitend via het Tuchtcollege en de Commissie van Beroep.

 

Meld uw klacht aan de NJBB via het onderstaande formulier

Wie kan een klacht indienen?

Ieder lid die van mening is binnen bovengenoemde voorwaarden met een klacht te maken te hebben, kan een klacht indienen.

Wat gebeurt er met mijn klacht?

Na ontvangst van een klacht wordt deze beoordeeld door de directeur van het bondsbureau.

U ontvangt hiervan een bevestiging per e-mail. Nadat de klacht op het bondsbureau in behandeling is genomen, ontvangt u binnen veertien werkdagen na dagtekening bericht over welke stappen worden ondernomen m.b.t. een mogelijke oplossing. Indien de klacht niet binnen het bondsbureau kan worden opgelost, dan ontvangt u hierover bericht.

Spelregels

Hoe speel ik jeu de boules?

Er zijn verschillende vormen van Jeu de Boules. In Nederland beoefent men bijna uitsluitend petanque. Op ons sportplatform zijn de verkorte spelregels van petanque te vinden en de internationale spelregels, Reglement voor de Petanquesport (RPS). Het toernooireglement, de reglementen van de verschillende NK’s (Nationale Kampioenschappen) en de NPC (Nationale Petanque Competitie) zijn ook te vinden ons sportplatform: www.nlpetanque.nl.

Ik heb een vraag over de spelregels. Waar kan ik die stellen?

In het Reglement voor de PetanqueSport (RPS) en de RPSPlus zijn de basisregels van petanque uitgelegd. De spelregels voor toernooien zijn uitgelegd in de (toernooi)reglementen. Mocht er nog iets onduidelijk zijn over de reglementen, of heeft u andere vragen over de spelregels van petanque, neemt u dan gerust contact op via info@njbb.nl t.n.v. de reglementencommissie.

Waar vind ik welke informatie?

Waar vind ik alle sport gerelateerde documenten?

Alle sport gerelateerde zaken, onderwerpen en documenten zijn te vinden op ons sportplatform: www.nlpetanque.nl. Van de toernooikalender tot de inschrijfformulieren voor de NK’s.

Waar vind ik welke informatie?

Om de zichtbaarheid van de sport en de bond te vergroten en de positionering van de sport en de bond in het Nederlandse sportlandschap te versterken is er in de communicatie een onderscheid gemaakt tussen de organisatie NJBB en de sport NLpetanque. 

In de basis komt het op het volgende neer:

Gebruik onderstaande schema’s voor het vinden van de juiste informatie:

Informatieschema website

 

Een paar voorbeelden

Toernooireglement

Mag ik tijdens een partij een e-sigaret roken?

Nee.

Artikel 32 van het toernooireglement petanque verbiedt het roken tijdens een partij. Dit artikel bevat gedragsregels, geen regels ter bescherming van de gezondheid. Dit impliceert dat het roken niet slechts is verboden om gezondheidsredenen (sport en roken gaan niet samen), maar met name ook omdat het schadelijk is voor het imago van onze sport.

Dit laatste argument geldt onverminderd voor de e-sigaret. De reglementencommissie heeft daarom al in 2008 bepaald dat het gebruiken van de e-sigaret wordt gelijkgesteld aan roken. Het is daarmee verboden een e-sigaret te gebruiken tijdens het spelen van een partij.

Deze uitspraak is nog altijd geldig. In een recent onderzoek twijfelde het RIVM onlangs nog aan de veiligheid van de e-sigaret (zie hiervoor ook deze link).

Moet een scheidsrechter een Nederlands lidmaatschap hebben?

Er wordt in de statuten of het huishoudelijk reglement hier niets direct over gezegd. Twee gevallen waarin het niet noodzakelijk is om verenigingslid te zijn worden in statuten en huishoudelijk reglement met name genoemd (het bondsbestuur en de tuchtcommissie). Hieruit kan men twee diametraal tegenover elkaar staande conclusies trekken: (1) waar niets wordt vermeld is het verenigingslidmaatschap niet verplicht (bondsbestuur en iedere tuchtcommissie moeten een minimum aantal verenigingsleden tellen) of (2) waar niets wordt vermeld wordt men geacht verenigingslid te zijn (slechts als dit niet nodig is, wordt het nadrukkelijk als uitzondering vermeld).

De reglementencommissie heeft uitgesproken dat de tweede interpretatie de juiste is, en wordt in deze visie gesteund door het feit dat in de reglementen wordt voorgeschreven dat alle commissieleden verenigingslid moeten zijn (artikel 25, lid 4 van het huishoudelijk reglement), terwijl voor leden van werkgroepen nadrukkelijk een uitzondering wordt gemaakt.

Ten slotte is er nog een praktisch argument: om de mogelijkheid open te houden om, in voorkomende gevallen, een scheidsrechter (of wedstrijdleider) tuchtrechtelijk aan te pakken, is het noodzakelijk dat deze verenigingslid is van de bond. Het is dus niet slechts in strijd met de geest van de statuten en het huishoudelijk reglement, maar ook nog eens ongewenst. Het antwoord is dus ja.

Mag iemand met een buitenlands lidmaatschap een Nederlandse vereniging tijdens de NPC coachen?

Nee, dit mag niet.

Volgens de definities uit het toernooireglement petanque is een coach onderdeel van een (ingeschreven) team. Een team komt tijdens de NPC altijd uit voor een vereniging en bestaat in zijn geheel uit houders van een lidmaatschap die lid zijn van die vereniging (zie bijlage 2 bij het TRP, artikel 2, lid 2). Dit móet wel een primair lidmaatschap zijn, anders mag men niet deelnemen aan een nationaal toernooi namens de betreffende vereniging.

De reglementencommissie constateert dat de genoemde persoon niet het vereiste lidmaatschap van die vereniging heeft. Het mag dus niet.

Voor andere toernooien dan de NPC, waarbij een team niet noodzakelijk helemaal uit houders van een primair lidmaatschap bij dezelfde vereniging bestaat, is er wat dit betreft dus geen probleem. Daar kan iedereen met een primair lidmaatschap als coach optreden (een buitenlandse licentie geldt als primair lidmaatschap).