Werkgroepen

Het bondsbestuur heeft de mogelijkheid om een tijdelijke werkgroep in het leven te roepen ter ondersteuning van de werkzaamheden van het bondsbestuur en bondsbureau. De werkgroep gaat in opdracht van het bestuur aan de slag met een specifiek onderwerp, veelal ter ontwikkeling of voorbereiding van een nieuw product, beleid of activiteit. De werkgroep werkt projectmatig met een duidelijk afgebakende opdracht en wordt aangestuurd door het bondsbestuur, ondersteund door het bondsbureau.

Op dit moment zijn onderstaande werkgroepen actief:

 Werkgroep ambities internationale wedstrijdsport (IWS)
Leden werkgroep: Bart Scholten, Jobbi Schefferlie, Josefien Koogje, Sandra Gilliéron, Rajen Koebeer, Tom van der Voort, Bart Achterhof (projectleider, beleidsmedewerker bondsbureau), Twan Beckers (directeur bondsbureau), Jan Paashuis (bestuurslid wedstrijdsport), Jan Willem Meerwaldt (bestuurslid bondsorganisatie),.

De werkgroep heeft de opdracht om de vastgestelde ambities op het gebied van internationale wedstrijdsport (vastgesteld in vergadering bondsraad november 2020) verder uit te werken. Het doel is om in de najaarsvergadering van de bondsraad (november) 2021 een uitgewerkte notitie vast te stellen.

Werkgroep herijking reglementen
In 2020 heeft de werkgroep evaluatie bondsorganisatie (EBO) een notitie met aanbevelingen opgeleverd. Ten aanzien van de aanbeveling (4b) om een aparte “onderraad” te benoemen, is een werkgroep ingesteld bestaande uit Sjoerd Pieterse (voorzitter reglementencommissie), Guillaume Spiering (districtscoördinator), Peter van Wermeskerken (bondsraadlid) en Bart Achterhof (beleidsmedewerker) om de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden verder uit te werken. Een voorstel hieromtrent wordt uitgewerkt voor de vergadering van de bondsraad in juni 2021.

Daarnaast heeft de werkgroep de opdracht gekregen om de enkele reglementen en procedures opnieuw te beoordelen en beter op elkaar te laten aansluiten. Het gaat dan o.a. over de statuten, huishoudelijk reglement, verkiezingsreglement, werkwijze procedure bondsraad etc. Het streven is om deze reglementswijzigingen voor de vergadering van de bondsraad in november 2021 voor te bereiden.

Werkgroep jubileumboek
In 2022 bestaat de NJBB 50 jaar. Een werkgroep bestaande uit Frans Benoit, Guillaume Spiering, Henk Rademaker, Jac Verheul en Nort Hesse (medewerker communicatie) houdt zich bezig met de samenstelling van dit jubileumboek.